NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Skutki podatkowe rozliczeń z byłym małżonkiem

Przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej podlegają wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Skutki_podatkoweo-rozliczen_z_bylym_małzonkiem

Przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej podlegają wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 5 lutego 2018 roku (nr 0111-KDIB2-2.4011.383.2017.2.MZ) dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania od byłego męża środków pieniężnych tytułem zwrotu nakładów z majątku wspólnego na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty małżonka. 

Organ uznał, iż wartość majątku, a także wartość spłat (dopłat) uzyskanych przez małżonków w związku z podziałem majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się podatniczka, która zawarła ze swoim byłym mężem ugodę w sprawie podziału majątku wspólnego oraz rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Zgodnie z zawartą ugodą wnioskodawczyni zamierzała zawrzeć umowę podziału majątku wspólnego, w której zostaną podzielone ruchomości wchodzące w skład majątku wspólnego według listy (po połowie dla Wnioskodawczyni oraz dla byłego małżonka), a jednocześnie były małżonek miał wpłacić na rzecz Wnioskodawczyni środki pieniężne w wysokości 300.000,00 zł tytułem rozliczenia nakładów z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. 

Organ wyjaśnił, iż zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustania rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Przypomnijmy, iż z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami współwłasność łączna zostaje zastąpiona przez współwłasność w częściach ułamkowych. W myśl natomiast art. 45§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowej przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Organ skonkludował, iż środki pieniężne, które otrzyma podatniczka w wysokości 300000 zł stanowiące zwrot nakładów z majątku wspólnego na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl