By

Kancelaria Cejrowski
Ubezwłasnowolnienie częściowe zostało uregulowane w art. 16 Kodeksu cywilnego. Różni się ono od ubezwłasnowolnienia całkowitego zarówno przesłankami umożliwiającymi orzeczenie go, jak również skutkami prawnymi. Jest to sytuacja, w której osoba nie jest w pełni zdolna do podejmowania decyzji prawnych lub zarządzania swoim majątkiem. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?
Read More
Skutki niepłacenia alimentów mogą być różne – może być to kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych...
Read More
Odpowiedzialność karna nieletnich – czyli kiedy dziecko może zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Prawo dotyczące tego zagadnienia różni się w zależności od wieku dziecka oraz rodzaju popełnionego przez niego czynu zabronionego. W przypadku przestępstw popełnionych przez nieletnich pytanie dotyczące granic wiekowych jest to niezwykle ważne. Odpowiedź znajdą Państwo w dalszej części artykułu.
Read More
1 października 2023 weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła zmiany mające na celu zaostrzenie wiele przepisów. Wśród nich wymienić można m.in. odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Jakie konkretnie zmiany przyniesie nowelizacja kodeksu karnego?
Read More
W obliczu systemu sprawiedliwości, każda osoba, przed którą zostały postawione zarzuty w procesie karnym, jest obdarzona fundamentalnym zestawem praw i obowiązków. W dzisiejszym wpisie na blogu przyjrzymy się temu ważnemu aspektowi prawa karnego, który ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi między sprawiedliwością a ochroną interesów jednostki. Przyjrzymy się nie tylko temu, jakie prawa przysługują podejrzanemu,...
Read More
Skarga pauliańska zgodnie z definicją jest rodzajem powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.
Read More
Prawo własności intelektualnej jest dziedziną prawa odnoszącą się do dóbr niematarialnych, która obejmuje prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Read More
adopcja, kancelaria Cejrowski
Adopcja nazywana również przysposobieniem dziecka uregulowana jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Co warto wiedzieć o postępowaniu adopcyjnym?
Read More
niebieska karta, kancelaria Cejrowski
Niebieska Karta jest dokumentem, który w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie może złożyć: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Jak wygląda procedura jej założenia? Na jaką pomoc może liczyć ofiara przemocy domowej?
Read More
1 2 3 10