By

Kancelaria Cejrowski
Zniesławienie - czym jest? Kancelaria Cejrowski
Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.
Read More
Wyłączenie odpowiedzialności karnej - Kancelaria Cejrowski
Zgodnie z art. 26 kodeksu karnego – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych powyżej, poświęca dobro, które nie...
Read More
Upadłość konsumencka – czym jest? - Kancelaria Cejrowski
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, wobec których wierzyciel nie może wyegzekwować spłaty zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej służy oddłużeniu danej osoby poprzez umorzenie całości lub części jej długów. Naturalnie dotyczy to wyłącznie zobowiązań zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. „Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń...
Read More
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy - Kancelaria Cejrowski
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.
Read More
Eksmisja - najważniejsze informacje - Kancelaria Cejrowski
Eksmisja jest usunięciem kogoś z zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Są to wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu z osób i rzeczy oraz wydania nieruchomości uprawnionej osobie. Kiedy można eksmitować najemcę lokalu, a kiedy dopuszczalna jest eksmisja z mieszkania własnościowego?
Read More
Unieważnienie małżeństwa - Kancelaria Cejrowski
Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli istnieją określone przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli czy niedostatki pełnomocnictwa. O jakich konkretnie mowa i czym to skutkuje? Odpowiedzi na te pytanie znajdziecie w tekście poniżej.
Read More
Prawa pacjenta - jak zgłosić skargę? - Kancelaria Cejrowski
Prawa pacjenta są zbiorem praw, które każdy z nas powinien dobrze znać. Są one zawarte nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skupmy się zatem na podstawowych prawach pacjenta, które każdemu z nas przysługują. Ile...
Read More
Kontakty z dzieckiem - Kancelaria Cejrowski - adwokat rodzinny
Kontakty z dzieckiem po rozwodzie są jedną z najbardziej konfliktowych kwestii pomiędzy rodzicami dziecka lub opiekunami małoletnich. W sytuacji, kiedy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii samodzielnie, można ją uregulować na drodze sądowej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa zarówno zasady kontaktów, jak i przesłanki do ich ograniczenia, a nawet zakazu.  Czym są kontakty...
Read More
Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności - Kancelaria Cejrowski
Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują? Co powinniśmy wiedzieć na temat hipoteki i pod jakimi postaciami ona występuje?
Read More
Mobbing w pracy - Kancelaria Cejrowski
Mobbing w pracy jest działaniem, które wywołuje u pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej. Są to zachowania, które mają na celu nie tylko poniżenie lub ośmieszenie pracownika, ale również izolowanie go od zespołu. Jak dokładnie przedstawia się definicja mobbingu i co grozi za mobbing w pracy?
Read More
1 2 3 4 10