By

Kancelaria Cejrowski
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy może zdarzyć się każdemu z nas. W artykule odpowiemy na pytanie – kiedy można go stwierdzić? O jakim zdarzeniu konkretnie mowa i jakie przesłanki musi ono spełnić, aby zostać za taki uznane. Ponadto poruszymy temat dotyczący tego, jakie świadczenie przysługuje pracownikowi z tytułu wypadku w drodze do...
Read More
Opieka naprzemienna nad dzieckiem
Opieka naprzemienna nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niemniej jednak polega ona na tym, że dziecko przebywa pod opieką każdego z rodziców w równym czasie, w pewnych powtarzających się cyklach – najczęściej jest to cały pełny tydzień. Dziecko ma więc de facto dwa domy i rodzice sprawują nad nim pieczę w...
Read More
Wypadek przy pracy
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. O jakie konkretnie sytuacje chodzi? Jakie wypadki przy pracy wyróżniamy...
Read More
zmiany w przepisach drogowych
Już za kilka dni, bo 1 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy drogowe. Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma przynieść duże zmiany zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Będą one dotyczyć kwestii pierwszeństwa pieszych, ich zachowań na przejściu i nie tylko, ujednolicenia ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, a także zachowania bezpiecznej odległości na drodze przez kierowców....
Read More
Przymusowe leczenie odwykowe, blog prawny Cejrowski
Zazwyczaj słyszymy, że leczenie osoby uzależnionej odbywa się w sposób dobrowolny. To ona sama musi zaakceptować problem, z jakim się mierzy i spróbować stawić mu czoła. Istnieje jednak możliwość przymusowego leczenia odwykowego. Jakie kroki mogą podjąć najbliżsi, aby zmusić uzależnionego do podjęcia terapii? Co jest podstawą do takiego orzeczenia i jakie są przesłanki zobowiązania do...
Read More
pakiet akcyzowy
Z dniem 1 maja 2021 r. w życie weszła ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. obejmuje pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego. Co jest celem wdrożenia nowych rozwiązań pakietu akcyzowego?
Read More
Praca w niedziele i święta
Zgodnie z Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974r. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Read More
Postępowanie karne
Postępowanie karne przebiega według określonych etapów. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia. Następnie dochodzi do postępowania głównego przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego przed sądem II instancji, a na końcu do postępowania wykonawczego.
Read More
Kodeks karny skarbowy – co nowego?
Od 1 maja 2021 roku pojawiły się zmiany w kodeksie karnym skarbowym. Mowa tu przede wszystkim o nowych zasadach postępowania mandatowego, podwyższeniu wysokości kar grzywny i czynnym żalu. Na czym w istocie polegają zmiany, opiszemy w dalszej części artykułu.
Read More
badanie trzeźwości pracownika, blog prawny Cejrowski
Trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników. Nowe przepisy dadzą pracodawcom możliwość wyrywkowego i prewencyjnego przeprowadzania badań na obecność alkoholu oraz innych substancji odurzających. Planowane jest także wprowadzenie kompleksowej regulacji, określającej podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę nietrzeźwego pracownika do wykonywania pracy. Jak sprawa wygląda obecnie i co mają przynieść zmiany?
Read More
1 5 6 7