By

Kancelaria Cejrowski
Podział majątku po rozwodzie - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Co do zasady przy podziale majątku wspólnego Strony powinny zarówno rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego małżonka, jak i odwrotnie, czyli z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego.
Read More
Zasiedzenie nieruchomości - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Zgodnie z treścią przepisu art. 172 § 1 k.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Stosownie zaś do art. 172 § 2 k.c. po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w...
Read More
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
Wypadek w drodze do pracy lub z pracy może zdarzyć się każdemu z nas. W artykule odpowiemy na pytanie – kiedy można go stwierdzić? O jakim zdarzeniu konkretnie mowa i jakie przesłanki musi ono spełnić, aby zostać za taki uznane. Ponadto poruszymy temat dotyczący tego, jakie świadczenie przysługuje pracownikowi z tytułu wypadku w drodze do...
Read More
Opieka naprzemienna nad dzieckiem - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Opieka naprzemienna nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Odwołuje się do niej ustawa o świadczeniach rodzinnych. To często praktykowane rozwiązanie przez rodziców, którzy rozstali się oraz nie mają między sobą żadnego konfliktu. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z opieką naprzemienną
Read More
Wypadek przy pracy - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. O jakie konkretnie sytuacje chodzi? Jakie wypadki przy pracy wyróżniamy...
Read More
zmiany w przepisach drogowych - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Już za kilka dni, bo 1 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy drogowe. Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ma przynieść duże zmiany zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Będą one dotyczyć kwestii pierwszeństwa pieszych, ich zachowań na przejściu i nie tylko, ujednolicenia ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, a także zachowania bezpiecznej odległości na drodze przez kierowców....
Read More
Przymusowe leczenie odwykowe - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Zazwyczaj słyszymy, że leczenie osoby uzależnionej odbywa się w sposób dobrowolny. To ona sama musi zaakceptować problem, z jakim się mierzy i spróbować stawić mu czoła. Istnieje jednak możliwość przymusowego leczenia odwykowego. Jakie kroki mogą podjąć najbliżsi, aby zmusić uzależnionego do podjęcia terapii? Co jest podstawą do takiego orzeczenia i jakie są przesłanki zobowiązania do...
Read More
pakiet akcyzowy - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Z dniem 1 maja 2021 r. w życie weszła ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. obejmuje pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego. Co jest celem wdrożenia nowych rozwiązań pakietu akcyzowego?
Read More
Praca w niedziele i święta - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Zgodnie z Kodeksem pracy z dnia 26 czerwca 1974r. dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Read More
Postępowanie karne - Kancelaria Adwokacka Cejrowski
Postępowanie karne przebiega według określonych etapów. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w formie śledztwa lub dochodzenia. Następnie dochodzi do postępowania głównego przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego przed sądem II instancji, a na końcu do postępowania wykonawczego.
Read More
1 7 8 9 10