Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków wcale nie należy do spraw mało skomplikowanych zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Może się on odbyć polubownie lub na drodze sądowej. Co powinniśmy wiedzieć o podziale majątku wspólnego małżonków? Co dzieje się z przedmiotami wchodzącymi w skład takiego majątku? Jakie składniki majątkowe obejmuje? Na te pytania znajdą Państwo odpowiedź w dalszej części artykułu.

Co obejmuje podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątkowe, które były elementami majątku wspólnego, w chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału, tj. wydania orzeczenia.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga również o wzajemnych rozliczeniach byłych małżonków.

Co dzieja się z przedmiotami wchodzącymi w skład majątku wspólnego, które zostały zbyte przez jednego z małżonków, w czasie trwania ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej ?

Wspólne składniki majątkowe, które w czasie trwania wspólności lub po jej ustaniu, zostały zbyte bądź zużyte przez jednego z małżonków, w sposób zgodny z prawem, w tym na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb rodziny, nie są uwzględniane przy dokonywania podziału majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie – to trzeba wiedzieć

Natomiast, wszelkie składniki majątkowe, zbyte w trakcie trwania wspólności małżeńskiej przez jednego z małżonków, w sposób bezprawny; zniszczone, zużyte bądź roztrwonione( na potrzeby niezwiązane z zaspokojeniem potrzeb rodziny) są uwzględniane, w sprawie o podział majątku, ale tylko w ramach rozliczeń tj. rachunkowo między małżonkami. W tym wypadku, przy podziale majątku wspólnego ich wartość podlega zaliczeniu na poczet udziału przypadającego drugiemu małżonkowi.

Należy jednakże pamiętać, że do wykazania, że środki finansowe wchodzące w skład majątku wspólnego zostały wydane na zaspokojenie potrzeb rodziny zobowiązana jest ta strona postępowania, która pieniądze zużyła(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2009 roku, sygn. akt V CSK 485/08).

Inne wpisy