NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Odpowiedzialność za szkody na osobie

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, a także na innych naruszeniach takich jak, pozbawienie życia, pozbawienie wolności, naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Należy przez nią rozumieć zatem uszczerbek, jakiego doznał poszkodowany, przy czym uszczerbek ten może mieć charakter majątkowy (np. uszkodzony pojazd) lub niemajątkowy (ból, cierpienie).

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiedzenie nieruchomości rolnych według nowych przepisów

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw dokonano licznych modyfikacji przepisów odnoszących się do możliwości nabywania i zbywania nieruchomości rolnych, o czym szeroko rozpisywano się w mediach. Wśród tych zmian znalazły się także przepisy o nabywaniu własności nieruchomości rolnych przez zasiedzenie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podrobienie podpisu

Spotkać się można dość często z sytuacją, gdy jakaś osoba podpisuje się czyimś imieniem i nazwiskiem, wystawiając przykładowo fakturę, czy też odbierając korespondencję, a nawet zawierając umowę. Podobnie zresztą, zdarza się czasem usłyszeć czyjeś stwierdzenie „podpisz się za mnie”. W opinii wielu osób, działanie takie, szczególnie za czyjąś zgodą, nie wydaje się niczym szczególnie nagannym. Nic bardziej mylnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowy konsumenckie – najważniejsze kwestie

Wszyscy jesteśmy konsumentami. Codziennie podejmujemy mniej lub bardziej rozsądne decyzje zakupowe i zawieramy umowy. Powinniśmy zatem dobrze znać swoje prawa i obowiązki. W niniejszej publikacji poruszymy tematy zawierania umów konsumenckich, sposobów egzekwowania praw przysługujących konsumentowi oraz bezpieczeństwa zakupów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Od 15 lipca 2016 roku obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania unikania opodatkowania. Podstawowym instrumentem służącym temu celowi jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ziemia rolna nadal niesprzedawalna ?

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece dokonano pewnej nieznacznej korekty rygorystycznych przepisów.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nabywanie nieruchomości rolnych po nowemu

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wśród tych niektórych, zmienionych ustaw znajduje się ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, regulująca między innymi prywatny obrót ziemią rolną. Nowe przepisy tej ustawy zaczęły obowiązywać od dnia 30 kwietnia 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy można przegrać proces mając rację ?

Zgodnie z utartym powiedzeniem w sądzie wygrywa niekoniecznie ten kto ma rację, tylko ten kto swoją rację potrafi udowodnić. Stwierdzenie to można w pełni odnieść przede wszystkim do procesów cywilnych, gdzie występuje obowiązek udowodnienia określonej tezy, zwany ciężarem dowodu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy można odziedziczyć dług ?

Zmiana zasad dziedziczenia długów:

W dniu 18 października 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tej nowelizacji była zmiana przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe. Wbrew obiegowym opiniom dotyczącym tej zmiany przepisów, należy podkreślić, że długi nadal podlegają dziedziczeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl