NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy odbywa się w szczególnym trybie. Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pod warunkiem spełnienia jednej z trzech przesłanek, o których mowa w Kodeksie Pracy.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Stalking – jak się przejawia?

Stalking może przejawiać się na dwa sposoby, a mianowicie poprzez uporczywe nękanie lub tzw. kradzież tożsamości. W myśl art. 190a. kk. jest to przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności. Na czym dokładnie polega stalking?

CZYTAJ WIĘCEJ

Dozór elektroniczny – co to takiego?

Dozór elektroniczny umożliwia skazanym odbywanie kary poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. W celu zastosowania takiego rozwiązania niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na odbycie kary w tym systemie ( w całości lub częściowo).

CZYTAJ WIĘCEJ

Zniesławienie – czym jest i co za to grozi?

Zniesławienie jest przestępstwem, które godzi w dobre imię i cześć osoby fizycznej, prawnej, a także instytucji lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 212 KK. zniesławieniem jest pomówienie, obmówienie oraz oszczerstwo.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa na czas określony – istotne zmiany w listopadzie

 

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, w której strony z góry podają długość wiążącej ich umowy. Stanowi ona zgodne oświadczenie woli stron z zachowaniem formy pisemnej. Jakie zmiany przyniesie listopad 2018 dla pracowników, którzy podpisali umowę na czas określony przed 22 lutego 2016?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku - ciąg dalszy

Kontynuujemy cykl postów dotyczących zmian w ustawie o komornikach. Przypominamy, że zmiany te wchodzą już od 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzone zostaną nowe wzory pieczęci komorniczej i pieczęci imiennej. Komornik będzie musiał mieć wykształcenie prawnicze. Dodatkowo postanowiono o granicy wieku komornika, którą ustalono na 65 lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach już od Nowego Roku.

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa ustawa o komornikach sądowych. Uchwalona została 22 marca 2018 roku. W tym i kolejnych wpisach, opiszemy powstałe w niej zmiany i ich konsekwencje.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Intercyza

Intercyza jest umową stanowiącą o rozdzielności majątkowej małżonków. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Kiedy należy ją spisać i na czym dokładnie polega intercyza?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Ubezwłasnowolnienie częściowe a całkowite

 

Ubezwłasnowolnienie jest sądowym pozbawieniem osoby zdolności do czynności prawnych. Może być ono częściowe lub całkowite, a przesłanki o tym stanowiące przybierają różnorodny charakter. Jaka jest zatem różnica między ubezwłasnowolnieniem częściowym a całkowitym?

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Separacja - przesłanki i skutki

 

Separacja jest instytucją zbliżoną do rozwodu, jednak nie niesie ona za sobą równie rozległych skutków prawnych. W trakcie jej trwania sąd uchyla wspólność majątkową, jednakże małżonkowie w dalszym ciągu pozostają w związku małżeńskim. Jest to czas, który prowadzi do podjęcia jednej z dwóch możliwych decyzji: pogodzenia małżonków lub wystąpienia o rozwód.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zachowek – czym jest i kto ma do niego prawo?

 

Zachowek jest swoistym zabezpieczeniem w przypadku pominięcia w testamencie. Jeśli, więc spadkodawca nie uwzględnił nas w swojej ostatniej woli, mamy prawo do otrzymania pewnych korzyści majątkowych pod warunkiem, że spełniamy odpowiednie zasady dotyczące instytucji zachowku.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Skutki podatkowe rozliczeń z byłym małżonkiem

Przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej podlegają wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl