NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Święta Bożego Narodzenia 2020 – obostrzenia

 

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia ze względu na panującą pandemię, będą różniły się od tych, które obchodziliśmy w ubiegłych latach. Na czym polegają aktualne obostrzenia, które obowiązują w Polsce od 28 listopada do 27 grudnia 2020r.?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Apelacja

 

Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego wyroku. W prawie procesowym jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Odwołanie darowizny

Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. W jakiej sytuacji przepisy prawa dopuszczają odwołanie darowizny?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Praca zdalna a telepraca

Praca zdalna a telepraca różnią się od siebie. W Kodeksie Pracy znajdziemy uregulowania dotyczące telepracy, których jednak ze względu na pewne cechy, nie można odnosić wprost do pracy zdalnej. Jak zdefiniowane są oba pojęcia, czym się charakteryzują i z czego wynikają różnice między nimi?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest umową, za pomocą której strona lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej. Jaką funkcję pełni umowa przedwstępna i w jakiej formie może zostać zawarta?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska zgodnie z definicją jest rodzajem powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. Jakie są domniemania prawne w związku ze skargą pauliańską?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Aborcja w Polsce

Aborcja jest zamierzonym zakończeniem ciąży w wyniku zewnętrznej interwencji. W różnych krajach prawo do niej przedstawia się inaczej. W jakich okolicznościach można uznać w Polce aborcję za legalną?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Praca na cele społeczne przy karze ograniczenia wolności

Praca na cele społeczne jest karą polegającą na wykonywaniu przez skazanego nieodpłatnej, kontrolowanej pracy. Jak wygląda obowiązek pracy na cele społeczne? Czy istnieje możliwość potrącenia z wynagrodzenia u osób już zatrudnionych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest możliwe, jeśli istnieją określone przeszkody małżeńskie, wady oświadczeń woli, czy niedostatki pełnomocnictwa. O jakich konkretnie mowa i czym to skutkuje?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest każdym celowym działaniem lub jego brakiem, skutkującym zaniedbaniem, powodującym krzywdę i cierpienie fizyczne lub psychiczne członka rodziny. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę nad ofiarą, naruszając przy tym jej godność, wolność i nietykalność cielesną. Jakie są formy przemocy i z jakiej pomocy mogą skorzystać ofiary?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nieprawidłowa segregacja odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobligowani jesteśmy do prawidłowej segregacji odpadów. Jak wyglądają kary w sytuacji, gdy ktoś nie zastosuje się do tych norm i czy obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa w kontekście domów wielorodzinnych?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zakup wadliwego towaru

Na jakiej podstawie i w jaki sposób można dochodzić rekompensaty za zakup wadliwego towaru? Jaki towar uznaje się za wadliwy? Co chroni klienta przed nieuczciwym sprzedawcą?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl