NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

 

Mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do wpłat podatków PIT, CIT i VAT od 1 stycznia 2020 roku. Co to dokładnie oznacza i czym jest mikrorachunek dowiecie się z dalszej części artykułu.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przestępstwo skarbowe

 

Przestępstwo skarbowe zgodnie z definicją jest czynem społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy, zawinionym, zabronionym pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Cyberprzestępstwo

 

Cyberprzestępstwo jest terminem określanym jako działanie, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputerowe, a także nielegalny podsłuch.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wolność zgromadzeń – przysługujące nam prawo

Wolność zgromadzeń jest prawem wynikającym z przepisów Konstytucji RP, ustawy o prawie do zgromadzeń, konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Z artykułu dowiecie się, jakie wyróżniamy rodzaje zgromadzeń, poznacie zasady ich organizowania oraz jaka jest rola policji przy zgromadzeniach.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy i okres jego otrzymywania, precyzyjnie określają przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Z artykułu dowiecie się, jak wyglądają kwestie związane z zasiłkiem chorobowym w trakcie i po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dział spadku

 

O spadku słyszeli wszyscy, czym jest jednak dział spadku i w jaki sposób następuje? Krótko mówiąc: jak podzielić spadek między spadkobierców? Czy musi być pełny, czy częściowy, przeprowadzony w sądzie, a może u notariusza?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zniesienie współwłasności

 

Zniesienie współwłasności jest możliwe, choć nie we wszystkich okolicznościach. Może dojść do polubownego zniesienia współwłasności lub na drodze sądowej i to także na określonych zasadach. Z artykułu dowiecie się, jakie są sposoby jej zniesienia i na czym one polegają.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział nieruchomości

 

Podział nieruchomości jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Państwowa Inspekcja Pracy – jaką rolę pełni?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem państwowym, której celem jest ochrona praw pracowniczych. Instytucja ta umożliwia pracownikom możliwość zgłoszenia naruszenia praw ze strony pracodawcy. Jakich kwestii najczęściej dotyczą zgłoszenia?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS

 

Postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS jest drogą, którą warto podążać w sytuacji, kiedy otrzymaliśmy negatywną decyzję od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odnosi się to do spraw związanych z przyznaniem zasiłków rehabilitacyjnych, pogrzebowych, a także (bardzo często) rent i emerytur. Jak zatem powinniśmy postępować w przypadku odmownej decyzji ZUS?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawa pacjenta – co tak naprawdę o nich wiesz?

 

Prawa pacjenta są zbiorem praw, które każdy z nas powinien dobrze znać. Są one zawarte nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skupmy się zatem na podstawowych prawach pacjenta. Ile tak naprawdę o nich wiemy?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl