NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Alimenty

Alimenty są regularnym i obowiązkowym świadczeniem, które oznacza konieczność dostarczania środków utrzymania na rzecz określonych osób i w określonych sytuacjach. Zobowiązanie może dotyczyć rodziców wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, współmałżonków wobec siebie nawzajem, a także rodzeństwa względem siebie.

 

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci są najczęściej zasądzanym świadczeniem. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Czas trwania tego obowiązku ustala sąd lub umowa między stronami.

W celu ustalenia wysokości alimentów bierze się pod uwagę kilka czynników, a mianowicie uzasadnione potrzeby dziecka, jak również możliwości zarobkowe i majątek rodziców. Co do zasady rodzice dzielą się kosztami utrzymania dziecka po równo, chyba że istnieją przeszkody ku temu np. jeden z rodziców jest osobą niepełnosprawną.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy dzieci nie mogą wyegzekwować świadczenia alimentacyjnego od rodziców, mogą się o nie ubiegać od dziadków.

Aktualnie trwają prace nad zmianami w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Rząd chce wprowadzić tzw. alimenty natychmiastowe, które według prognoz na jedno dziecko mają wynosić 500 zł, na dwoje 900 zł, a na troje dzieci 1200 zł.

Alimenty dzieci wobec rodziców

Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców rodzi się w sytuacji niedostatku rodziców, którze nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb i nie mogą tego zmienić, a więc zapewnić sobie niezbędnych środków do życia, przez wzgląd na swój wiek, stan zdrowia itp. W zależności od ilości dzieci obowiązek ten rozkłada się pomiędzy nimi proporcjonalnie, o ile ich zarobki są równe. Jeśli dziecko nie jest w stanie ze względu na swoją sytuację materialną spełnić tego obowiązku, wówczas rozkłada się go pomiędzy pozostałym rodzeństem.

 

Alimenty między małżonkami

Przy wyłącznej winie rozpadu związku małżeńskiego jednego z małżonków, sąd może zasądzić obowiązek alimentacyjny wobec małżonka niewinnego, którego sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Co istotne małżonek niewinny rozpadowi związku może wnieść o alimenty nawet kilka lat od orzeczenia rozwodu, jeśli jest to uzasadnione.

 

Alimenty między rodzeństwem

Przepisy prawa stanowią o tym, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje kolejność, zgodnie z którą obowiązek obciąża zstępnych przed wstępnymi i wstępnych przed rodzeństwem. Krewnych w tym samym stopniu obciąża się w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl