NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Apelacja

Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego wyroku. W prawie procesowym jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?

 

 

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelację w postępowaniu cywilnym należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyroku. Jeśli zaś strona wniosła o uzasadnienie, na co ma 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia wyroku, wówczas termin płynie od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Należy przy tym zaznaczyć, że wnosi się ją od wyroków, a nie od postanowień. Gwarantuje ją zasada dwuinstancyjności postępowania, które zapewnia obywatelom Konstytucja RP. Prawo do apelacji przysługuje zarówno powodowi, jak i pozwanemu, a także stronie wygrywającej, jak i przegrywającej.

Złożenie wniosku o uzasadnienie jest jak najlepszym posunięciem, gdyż nie tylko pozwala na precyzyjne określenie zarzutów apelacji, ale również wydłuża czas na jej złożenie. Jest to zatem podwójna korzyść dla strony wnoszącej apelację. Wniosek nie rodzi żadnych kosztów, gdyż jest on bezpłatny.

Wymogi formalne dotyczące apelacji

Strona postępowania może sama sporządzić pismo, ponieważ Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje konieczności sporządzania go przez adwokata lub radcę prawnego. Jak przedstawiają się wymogi formalne dotyczące pism, a więc co powinny one zawierać:

 

  • oznaczenie orzeczenia;

  • zakres zaskarżenia;

  • przedstawienie zarzutów;

  • powołanie nowych faktów lub dowodów;

  • wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl