NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Czy można odziedziczyć dług ?

Zmiana zasad dziedziczenia długów:

W dniu 18 października 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tej nowelizacji była zmiana przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe. Wbrew obiegowym opiniom dotyczącym tej zmiany przepisów, należy podkreślić, że długi nadal podlegają dziedziczeniu.

Nie uległo zmianie to, że spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

 

 

 

Podstawowa zmiana przepisów polega na tym, iż w przypadku, gdy spadkobierca w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, jego brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem z ograniczeniem jego odpowiedzialności. Dotychczasowa regulacja była co do zasady odmienna i  z pewnymi wyjątkami przewidywała w przypadku „milczenia” spadkodawcy nieograniczoną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku. Należy jednak pamiętać, że wprowadzona zasada dotyczy spadków otwartych począwszy od dnia 18 października 2015 roku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Poza powyższą zmianą, nowością jest także wprowadzenie instytucji tzw. prywatnego wykazu inwentarza, który może złożyć w sądzie albo przed notariuszem spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Wykaz ten ma służyć ustaleniu stanu majątku spadkowego, czyli jego aktywów i pasywów. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według wzoru ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości. W celu ochrony wierzycieli spadkowych przyjęto jednocześnie regulację, zgodnie z którą, w przypadku gdy spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to jednak spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl