NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Czy można przegrać proces mając rację ?

Zgodnie z utartym powiedzeniem w sądzie wygrywa niekoniecznie ten kto ma rację, tylko ten kto swoją rację potrafi udowodnić. Stwierdzenie to można w pełni odnieść przede wszystkim do procesów cywilnych, gdzie występuje obowiązek udowodnienia określonej tezy, zwany ciężarem dowodu.

Stosownie do treści przepisu art. 6 kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto w procesach cywilnych obowiązuje zasada kontradyktoryjności, co oznacza z kolei, że pomiędzy stronami procesu toczy się spór i na każdej z nich ciąży obowiązek udowodnienia swoich racji. Sąd w procesie cywilnym jest z założenia arbitrem, który nie powinien zasadniczo sam poszukiwać dowodów na poparcie twierdzeń, którejkolwiek strony.

Według przepisu art. 232 zd. 1 kodeksu postępowania cywilnego strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Zasada ta ma wszakże pewne wyjątki, jednym z nich jest uprawnienie sądu do dopuszczania z urzędu dowodu niewskazanego przez stronę. Podkreślić jednak należy, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek sądu.

 

 

 

Odnosząc powyższe do praktyki, trzeba stwierdzić, że wszczynając proces cywilny lub podejmując obronę w ramach takiego procesu, należy głęboko przemyśleć, co w ramach danego procesu trzeba udowodnić i jakimi środkami dowodowymi można zrobić to skutecznie. Kodeks postępowania cywilnego określa otwarty katalog dowodów, na które strona może się powołać. Do katalogu tego zalicza się przede wszystkim dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchania stron oraz inne środki dowodowe np. grupowe badanie krwi, dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Postęp technologii informatycznych sprawia, że pojawiają się w procesach sądowych zupełnie nowe środki dowodowe, dotyczące zapisów sms, e-maili oraz treści umieszczanych na stronach internetowych. Dobór właściwego środka dowodowego oraz prawidłowe sformułowanie wniosku dowodowego należy do podstawowych obowiązków procesowych strony i często właśnie aktywność strony w tym zakresie może mieć znaczący wpływ na wynik procesu.

Nieco inaczej sprawa wygląda w procesie karnym, w którym obowiązuje między innymi zasada domniemania niewinności oraz zasada inkwizycyjności, na powrót przywrócona procedurze karnej, ale o tym w jednym z kolejnych artykułów.  

 

adw. Paweł Cejrowski

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl