NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Darowizna – czym jest i czy można ją odwołać?

Darowizna jest umową zawieraną pomiędzy jej stronami, a więc darczyńcą i obdarowanym, o czym stanowi Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim jej istotą jest zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Jaką przybiera formę i czy można ją odwołać?

 

Darowizna – forma, określenie stron, przedmiot

Darowizna jest umową, która najczęściej przybiera formę aktu notarialnego, jednak może być zawarta bez zachowania tej formy, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym stronami umowy darowizny są darczyńca i obdarowany. Darczyńca jest stroną umowy, która zobowiązuje się do dokonania przysporzenia. Z kolei Obdarowany jest stroną, na rzecz której darowizna jest dokonywana.

Przedmiot darowizny musi stanowić własność darczyńcy i mogą być nim wszelkie prawa majątkowe, a także takie, które nie mają wartości majątkowej, o ile posiadają wartość dla stron umowy.

Odpowiedzialność darczyńcy

Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku powstania szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, darczyńca zobowiązany jest do naprawienia szkody (jeśli powstała ona wskutek umyślnego działania lub z powodu niedbalstwa darczyńcy).

Darczyńca ponosi również odpowiedzialność w sytuacji, kiedy jego świadczenie pieniężne względem obdarowanego się opóźnia. Obdarowany może żądać odsetek za takowe opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa.

Ponadto w przepisach Kodeksu Cywilnego istnieje również pojęcie odpowiedzialności za wady rzeczy darowanej. Zgodnie z nim darczyńca musi naprawić szkody wynikające z podarowania rzeczy posiadającej wady. Jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli wady te mogły być łatwo zauważone przez obdarowanego.

 

Odwołanie darowizny wykonanej i niewykonanej

Odwołanie darowizny wykonanej jest możliwe w sytuacji, w której obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. Obdarowany zobowiązany jest zwrócić przedmiot odwołanej darowizny.

Odwołanie darowizny niewykonanej ma uzasadnienie, jeśli stan majątkowy darczyńcy (po podpisaniu umowy) uległ pogorszeniu i wykonanie przez niego umowy nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania lub ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl