NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Kasacja - procedura i warunki formalne

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, które przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji. Jakie są warunki formalne do jej wniesienia, a także jak przebiega cała procedura?

 

Kasacja – jakie warunki formalne należy spełnić?

Po pierwsze należy ją wnieść z zachowaniem terminu, który wynosi dla strony - 30 dni od doręczenia wyroku sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego kasację mogą również wnieść określone podmioty, do których należą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, a także Naczelny Prokurator Wojskowy. W ich przypadku termin ten nie jest ograniczony, poza sześciomiesięcznym terminem od uprawomosnienia się wyroku na niekorzyść oskarżonego.

Po drugie kasacja musi spełniać wymogi pisma procesowego, a po trzecie musi być ona prawnie dopuszczalna dla określonego podmiotu.

Z powyższego wynika, że kasacja może być wniesiona zarówno na korzyść oskarżonego, jak i na jego niekorzyść. Należy jednak pamiętać, że kasacji nie można wnieść z powodu niewspółmiernej kary.

W postępowaniu cywilnym określona jest ona mianem skargi kasacyjnej. W przypadku prawa karnego rozpatrywana jest przez Sąd Najwyższy. Skargę kasacyjną zaś rozpatruje Izba Cywilna Sądu Najwyższego, z kolei w sprawach ze stosunku pracy, zajmuje się tym Izba Pracy.

Jak wygląda procedura wniesienia kasacji?

Kasacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego.

Kasacja wnoszona jest do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu drugiej instancji orzekającego w tej konkretnej sprawie. Należy przy tym pamiętać, aby przygotować odpowiednią ilość jej egzemplarzy, dla każdej ze stron. Wymaga to wniesienia stosownej opłaty, która jest odgórnie narzucona i różni się kwotą w zależności od tego, czy w sprawie orzekał sąd rejonowy czy sąd okręgowy. Nie odnosi się do następujących osób: żołnierzy odbywających służbę, a także osób pozbawionych wolności. W przypadku, jeśli osoba wnosząca kasację nie jest w stanie ponieść takich kosztów, ma ona możliwość wystąpienia do sądu o zwolnienie z kosztów.

Kasację można złożyć osobiście w biurze podawczym lub przesłać drogą listowną. Sąd może ją przyjąć lub odrzucić. Jeśli ją przyjmie, rozpatrując ją, może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia do sądu drugiej instancji, umorzyć postępowanie, uniewinnić oskarżonego lub oddalić kasację.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl