NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Mandat karny

Mandat karny jest uproszczonym trybem postępowania w sprawach o wykroczenia, jak również nakładania grzywny za wykroczenie. Jakie są warunki nałożenia mandatu karnego oraz jakie wyróżniamy rodzaje mandatów?

 

 

 

 

Mandat karny – warunki nałożenia mandatu

Jest to dokument, z którym na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń (art. 115 § 14 k.k. oraz art. 47 § 8 k.w.) związane jest określone prawo rodzące skutek w postaci sankcji za czyn zabroniony.

Ustawa określa warunki, które muszą być spełnione w celu nalożenia mandatu karnego, a mianowicie:

 • sprawca czynu zabronionego został schwytany w trakcie jego popełniania lub bezpośrednio po tym;

 • nie zachodzi wątpliwość, co do sprawcy czynu (jeśli zachodzi potrzeba – niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia przeprowadza się w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniające).

Rodzaje mandatów karnych

Prawo wyróżnia trzy rodzaje mandatów karnych. Najczęściej nakłada się mandaty kredytowane, a więc takie, które wydaje się ukaranemu za potwierdzeniem odbioru. Musi być on uiszczony najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego przyjęcia. Zawiera on również informacje dotyczące skutków jego nieopłacenia w terminie.

Poza mandatami kredytowanymi, osoby do tego uprawnione mogą nałożyć także mandat gotówkowy lub mandat zaoczny. Z mandatem gotówkowym mamy do czynienia, kiedy ukarany uiszcza grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi policji (stosuje się je wyłącznie w stosunku do osób przebywających czasowo na terytorium RP, niemających stałego miejsca zamieszkania lub pobytu). Z kolei mandat zaoczny "wystawia się w sytuacji, gdy sprawcy nie zastano na miejscu popełnienia wykroczenia, lub gdy zachodzi wątpliwość kto popełnił wykroczenie. Mandat powinien być wówczas pozostawiony w takim miejscu, by sprawca mógł go odebrać tak szybko jak to możliwe".

 

Kto może nałożyć mandat karny?

 • Policja;

 • Państwowa Inspekcja Pracy;

 • Inspekcja Transportu Drogowego;

 • Państwowa Inspekcja Handlowa;

 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska;

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna;

 • Straża Parku w parkach narodowych;

 • Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego;

 • Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne;

 • Straż Graniczna;

 • Nadleśnictwo;

 • Straż Rybacka;

 • Straż Ochrony Kolei.

   

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl