NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Odpowiedzialność za szkody na osobie

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, a także na innych naruszeniach takich jak, pozbawienie życia, pozbawienie wolności, naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Należy przez nią rozumieć zatem uszczerbek, jakiego doznał poszkodowany, przy czym uszczerbek ten może mieć charakter majątkowy (np. uszkodzony pojazd) lub niemajątkowy (ból, cierpienie).

Szkoda taka, w przypadku, gdy jest wywołana czyimś zawinionym działaniem np. pobiciem, czy też spowodowaniem wypadku komunikacyjnego, wiąże się z zagadnieniem odpowiedzialności cywilnej za czyn niedozwolony, zwany deliktem. W celu przypisania odpowiedzialności konkretnemu podmiotowi, należy wykazać przede wszystkim winę sprawcy szkody za czyn niedozwolony, który szkodę wywołał oraz związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy powstałą szkodą a popełnionym czynem.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Do kosztów tych należą koszty leczenia, rehabilitacji, koszty przejazdów do szpitala, koszty związane z przyuczeniem poszkodowanego do nowego zawodu, a także koszty utraconego za czas niezdolności do pracy zarobku. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe, w szczególności w wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Ponadto w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia oraz w przypadku pozbawienia wolności, skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu poszkodowany może żądać odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Podsumowując należy zauważyć, że przepisy przewidują szeroki wachlarz roszczeń, jakie mogą być kierowane wobec sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Nie mniej jednak, to na żądającym ich zapłaty ciąży obowiązek udowodnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności oraz zakresu doznanej szkody.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl