NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Opinia biegłego

 

Opinia biegłego jest szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Jej cechą charakterystyczną jest wysoki stopień obiektywizmu ze względu na to, że jest sporządzana przez bezstronną osobę w sporze pomiędzy stronami.

 

 

Opinia biegłego – treść i forma

Opinia biegłego powinna składać się z czterech części: wstępu, sprawozdania z dokonanych czynności i spostrzeżeń, wniosków biegłego i odpowiedzi na postawione biegłemu pytania, a także uzasadnienia. Oczywiście opinia musi zawierać oznaczenie biegłego, który ją sporządza, jego specjalność, datę i miejsce i sygnaturę akt. Wstęp powinien zawierać tytuł, podstawę prawną wydania opinii i jej zakres.

Sprawozdanie z dokonanych czynności i spostrzeżeń powinno zawierać opis stanu faktycznego i opis czynności podjętych przez biegłego. Ponadto w sprawozdaniu powinno się zawrzeć metody i sposoby przeprowadzenia badań. Następnie biegły przedstawia swoje wnioski i odpowiedzi na postawione mu przez sąd pytania. Powinny być one usystematyzowane pod względem kolejności podejmowanych działań. Uzasadnienie wniosków musi być sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. W przypadku braku jednoznaczności powinien określić stopień ich prawdopodobieństwa. Rolą sądu jest ocena przydatności opinii z punktu widzenia celów procesowych.

Należy pamiętać, że strona ma prawo podważyć opinie ze względu na jej fachowość, poziom wiedzy biegłego, jego fachowość, czy rzetelność. W sytuacji, kiedy opinia nie jest korzystna dla strony, warto zastanowić się, czy nie zachodzą podstawy do wyłączenia biegłego. Taką okoliczność może stanowić sama treść opinii. Niemerytoryczne podejście biegłego może stanowić podstawę do wyłączenia biegłego.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl