NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Państwowa Inspekcja Pracy – jaką rolę pełni?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem państwowym, której celem jest ochrona praw pracowniczych. Instytucja ta umożliwia pracownikom możliwość zgłoszenia naruszenia praw ze strony pracodawcy. Jakich kwestii najczęściej dotyczą zgłoszenia?

 

Państwowa Inspekcja Pracy – definicja i najczęstsze zgłoszenia do organu

Państwowa Inspekcja Pracy jest polskim organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

 

Najczęściej zgłaszane skargi ze strony pracowników dotyczą:

  • wynagrodzenia za pracę,

  • przepisów dotyczących stosunku pracy,

  • naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • urlopów,

  • czasu pracy,

  • naruszenia zasad dotyczących legalności zatrudnienia,

  • zatrudnienia młodocianych i niepełnosprawnych,

  • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,

  • nieodprowadzenie składek,

  • doprowadzanie do zagrożenia w środowisku pracy.

Zgłoszenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy - przebieg

Skargę można zgłosić na kilka sposobów. Można to zrobić ustnie do protokołu lub pisemnie, jednak nie są to jedyne możliwości. Pracownik ma prawo dokonać zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu lub formularza e-skargi.

Należy wziąć pod uwagę, że złożony wniosek nie może być anonimowy, ponieważ te najczęściej nie są wcale rozpatrywane, choć i od tego istnieją odstępstwa. Jednakże zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dane pracownika objęte są tajemnicą służbową, więc inspektorzy zobowiązani są do nieujawniania informacji na ten temat, chyba że pracownik wyraził na to pisemną zgodę. Tak złożona skarga powinna zostać rozpatrzona przez Państwową Inspekcję Pracy w ciągu 30 dni, a o sposobie jej załatwienia zawiadamia się skarżącego. Na podstawie złożonej skargi inspektor dokonuje kontroli pracodawcy, w wyniku której może "zobowiązać pracodawcę do podjęcia określonych działań, wydać nakaz zapłaty wynagrodzenia, czy też nałożyć mandat karny. W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy".

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl