NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Pełnomocnictwo w świetle kodeksu cywilnego

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która je posiada, zastępować nas przy jakiejś czynności. Najczęściej dotyczy ono spraw urzędowych, występowania w naszym imieniu przed sądem, czy zawierania umów. W jaki sposób następuje ustanowienie pełnomocnika, kto i w jakich okolicznościach może nim zostać? Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie?

 

Pełnomocnictwo – kto może być pełnomocnikiem?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada minimum ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W tym przypadku mowa o osobach pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Naturalnie mogą być nimi także osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a więc ludzie, którzy osiągnęli pełnoletność. Mogą oni być nie tylko pełnomocnikami, ale również ustanawiać pełnomocników. Należy przy tym zaznaczyć, że fakt, iż pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie może wpływać na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

Pełnomocnictwo i jego rodzaje

Zgodnie z art. 98 kodeksu cywilnego – pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Można wyróżnić także pełnomocnictwo do poszczególnych czynności, które jest przyznawane jednorazowo i może dotyczyć np. zawarcia umowy. Poza tym w prawie funkcjonują również pełnomocnictwa procesowe do prowadzenia konkretnej sprawy i ogólne.

Jaką formę przyjmuje pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli z kolei wymagana jest forma szczególna, powinna być ona udzielona w tej samej formie.

W świetle przepisów prawa, jeśli osoba zawierająca umowę jako pełnomocnik nie ma stosownego umocowania lub przekroczy jego zakres, ważność takiej umowy jest zależna od stanowiska osoby, w której imieniu została zawarta.

W przypadku kiedy mocodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika o takim samym zakresie umocowania, wówczas każdy może działać w sposób samodzielny (o ile wynika to z treści pełnomocnictwa).

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl