NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Orzeczenie rozwodu wiąże się zazwyczaj z koniecznością podziału majątku wspólnego małżonków.  Sąd rozpoznający sprawę rozwodową może, na wniosek jednego z małżonków, w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jednakże tylko wtedy, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W praktyce zdarza się to jednak niezwykle rzadko i sądy rozwodowe zazwyczaj odstępują od rozstrzygnięcia w przedmiocie podziału majątku wspólnego. Oznacza to, że byli małżonkowie muszą podzielić się majątkiem wspólnym we własnym zakresie, czyniąc to umownie pomiędzy sobą, a gdy nie mogą osiągnąć w tym względzie porozumienia, winni wszcząć odrębną sprawę sądową przed sądem rejonowym, właściwym zasadniczo według miejsca położenia majątku. W wielu przypadkach strony są w stanie osiągnąć porozumienie i dokonać zgodnego podziału majątku przed notariuszem lub wypracować zgodne porozumienie przed sądem rozpoznającym sprawę o podział majątku. W przypadku braku porozumienia stron, konieczne jest przeprowadzenie dość pracochłonnego procesu. W trakcie tego procesu każdy z małżonków może domagać się, aby sąd ustalił nierówne ich udziały w majątku wspólnym, z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się poszczególnych małżonków do powstania majątku wspólnego. Przykładowo taką przyczyną ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków jest fakt, iż jeden z nich uporczywie uchylał się od pracy i łożenia na utrzymanie rodziny jednocześnie unikając również wykonywania opieki nad dziećmi.

Podstawową kwestią jaką zajmuje się sąd w trakcie procesu o podział majątku wspólnego jest ustalenie składu tego majątku. W tej fazie procesu strony winny szczególnie wykazywać się inicjatywą procesową, wskazywać poszczególne składniki majątku wspólnego i powoływać dowody na swoje twierdzenia. W tej części procesu winny też strony między innymi wnosić o rozliczenie ewentualnych wydatków, nakładów oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego każdego z byłych małżonków lub odwrotnie. Po ustaleniu tych zasadniczych kwestii, w kolejnej fazie procesu sąd zajmuje się wyceną poszczególnych składników majątku wspólnego stron. W braku porozumienia stron, co do wartości poszczególnych składników sąd zasięga opinii biegłych. W orzeczeniu kończącym sprawę o podział majątku wspólnego sąd orzeka o sposobie jego podziału, przydzielając zazwyczaj poszczególne składniki tego majątku każdej ze stron. W przypadku różnic w wartościach przydzielonych składników sąd zasądza dopłatę pieniężną od drugiego z byłych małżonków.

 

adwokat Paweł Cejrowski

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl