NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Podział nieruchomości

 

Podział nieruchomości jest możliwy w określonych warunkach. Zasady podziału reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kiedy zatem można go dokonać i jak wygląda całe postępowanie?

 

 

Podział nieruchomości – kiedy jest możliwy?

Zgodnie z przepisami, w sytuacji, kiedy gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania, może dojść do podziału nieruchomości, o ile nie jest to sprzeczne z odrębnymi przepisami, a także musi być to zgodne z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku złożenia wniosku po przystąpieniu gminy do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postępowanie zostaje zawieszone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podział nieruchomości nie jest możliwy, jeśli owa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Cel dokonania podziału nieruchomości

Prawo przewiduje kilka sytuacji, w których dokonanie podziału nieruchomości jest zasadne, a mianowicie:

 

  • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

  • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

  • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

  • realizacji roszczeń do części nieruchomości,

  • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

  • wydzielenia części nieruchomości pod budowę drogi publicznej, linii kolejowej, inwestycji w zakresie budowy lotnisk, budowli przeciwpowodziowych, terenów zamkniętych.

Postępowanie o podział nieruchomości

Wnioskodawca musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym położona jest nieruchomość. Następnie geodeta przystępuje do wstępnego projektu podziału, choć istnieje możliwość zrobienia tego na własną rękę. Następnie należy złożyć wniosek o zaopiniowanie projektu, którego zgodność stwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, któremu dokument został dostarczony. W przypadku negatywnej decyzji możemy złożyć zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl