NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Prawa pacjenta – co tak naprawdę o nich wiesz?

 

Prawa pacjenta są zbiorem praw, które każdy z nas powinien dobrze znać. Są one zawarte nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Skupmy się zatem na podstawowych prawach pacjenta. Ile tak naprawdę o nich wiemy?

 

 

Prawa pacjenta – co powinniśmy wiedzieć?

Jako pacjenci mamy prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Ponadto w określonych sytuacjach mamy prawo żądać, aby nasz lekarz w razie potrzeby zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Jednakże, jeśli lekarz uzna to za bezzasadne, nie musi tego robić. Podobnie ma się sprawa odnośnie do pielęgniarek (położnych). Musimy być również świadomi tego, że w razie zagrożenia zdrowia lub życia, mamy prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Muszą być one udzielane z należytą starannością i w odpowiednich warunkach.

Pacjent ma także prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a także prawo do dokumentacji medycznej. Kolejnym prawem jest wyrażanie zgody bądź odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wśród pozostałych nie mniej ważnych znajdują się:

 • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,

 • prawo pacjenta do tajemnicy informacji,

 • prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego,

 • prawo pacjenta do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego,

 • prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,

 • prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Pacjenci mają również możliwość wnoszenia skarg, w przypadku gdy ich prawa zostały w jakiś sposób naruszone. Warto dowiedzieć się w jak można zgłosić skargę, a mianowicie:

 • zwrócić się do bezpośredniego przełożonego lub kierownictwa placówki,

 • skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich,

 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

 • skarga do sądu,

 • skarga do świadczeniodawcy,

 • skarga do NFZ.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl