NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Przestępstwo skarbowe

 

Przestępstwo skarbowe zgodnie z definicją jest czynem społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy, zawinionym, zabronionym pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

 

 

Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe

Wykroczenie skarbowe jest czynem zabronionym, za który grozi określona kwotowo kara grzywny "jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia". Najczęściej kary za wykroczenia skarbowe wymierzane są w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Można również ukarać mandatem karnym, który nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że przy nakładaniu kary bierze się pod uwagę możliwości finansowe sprawcy.

Z kolei za przestępstwa skarbowe stosuje się kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720, a wyrokiem nakazowym można nałożyć karę nieprzekraczającą 200 stawek dziennych. Podobnie, jak w sytuacji kar wymierzanych za wykroczenia skarbowe sąd bierze pod sytuację materialną sprawcy i jego warunki rodzinne.

Zgodnie z przepisami, jeśli popłenione czyny o tym samym charakterze zostały popełnione w ciągu 6 miesięcy traktowane są jako jedno przestępstwo skarbowe.

Zaniechanie wymierzenia kary wobec sprawcy

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl