NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana jest osobom z powodu złego stanu zdrowia. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc się o nią starać? Jaka jest jej wysokość?

 

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy – warunki przyznania renty

Przede wszystkim należy wyjaśnić kogo w świetle obowiązujących przepisów uznaje się za osobę niezdolny do pracy i w jakim stopniu. Za osobę częściowo niezdolną do pracy uznaje się tego, kto ze względu na stan zdrowia utracił możliwość wykonywania pracy zgodnej z jego kwalifikacjami. Z kolei osoby, które nie są zdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy uznaje się za całkowicie niezdolne do pracy.

Warunkami podstawowymi do otrzymania renty jest po pierwsze niezdolność do pracy, a po drugie wymagany staż ubezpieczenia, który przedstawia się następująco:

 

 • 1 rok – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy zanim ukończyłeś 20 lat,

 • 2 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 20 a 22 rokiem życia,

 • 3 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 22 a 25 rokiem życia,

 • 4 lata – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy między 25 a 30 rokiem życia,

 • 5 lat – jeżeli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, przy czym okres ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat:

 • przed dniem, w którym zgłosiłeś wniosek o rentę, lub

 • przed dniem, w którym powstała Twoja niezdolność do pracy;

Ponadto:

 • niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:

 • jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz masz co najmniej:

 • 20-letni staż ubezpieczeniowy – jeśli jesteś kobietą,

 • 25-letni staż ubezpieczeniowy– jeśli jesteś mężczyzną.

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jaka jest jej wysokość?

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

 • 24% kwoty bazowej (ustalana corocznie , uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia),

 • po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,z uwzględnieniem pełnych miesięcy,

 • po 0,7% wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,

 • po 0,7% wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubzepieczenia, liczonych od dnia, kiedy złożono wniosek o rentę, do dnia, w którym osoba skladająca wniosek uzyskałaby 60 lat.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl