NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Roszczenia w przypadku śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku

W przypadku śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku, wobec jego sprawcy przysługuje szereg roszczeń, które można dochodzić bezpośrednio od niego lub jego ubezpieczyciela.

Przede wszystkim osoba, która poniosła koszty leczenia i pogrzebu, może dochodzić zwrotu tych kosztów. Po wtóre osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (np. dziecko zmarłego), może żądać renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Po trzecie, sąd może przyznać ponadto najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Po czwarte sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Zwrócić należy uwagę, że w przypadku każdego z powyższych roszczeń strona, która żąda zapłaty zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu, renty, odszkodowania, czy też zadośćuczynienia winna wykazać szereg przesłanek warunkujących ich wypłatę. Przede wszystkim udowodnić należy winę sprawcy za spowodowanie wypadku. Jest to zazwyczaj proste, w przypadku skazania sprawcy wypadku wyrokiem karnym, za jego spowodowanie. Ponadto wykazać należy szereg, okoliczności od których zależy bezpośrednio wysokość każdego z dochodzonych roszczeń. Bez żadnej wątpliwości można stwierdzić, że im lepiej przygotowane dowody w tym zakresie, tym szanse na uzyskanie wyższej kwoty są zdecydowanie większe. Wysokość zasądzanych kwot w dużej mierze zależy od uznania sędziowskiego, co potwierdza tezę o wadze przygotowanych, czy też wnioskowanych w pozwie do przeprowadzenia dowodów.

Podsumowując, należy podkreślić, że przepisy przewidują szeroki wachlarz roszczeń, jakie mogą być kierowane wobec sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. W praktyce można zaobserwować tendencję do zasądzania przez sądy coraz wyższych kwot, szczególnie z tytułu zadośćuczynienia za cierpienie oraz odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej. Warto zatem rozważyć prowadzenie nawet długotrwałych procesów w tym przedmiocie i nie zadowalać się jedynie pozasądownie proponowanymi kwotami.

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl