NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Spór zbiorowy pracy

Spór zbiorowy pracy jest sporem, do którego dochodzi pomiędzy pracownikami a pracodawcą. Zgodnie z przepisami prawa może on dotyczyć warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych, jak również praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

 

Spór zbiorowy pracy – jak do niego dochodzi?

Zgodnie z przepisami to związek zawodowy, reprezentujący pracowników, występuje do pracodawcy z żądaniami dotyczącymi warunków pracy, płacy, świadczeń socjalnych i innych warunków, które określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dzień wystąpienia z żądaniami jest rozpoczyna spór zbiorowy pracy, o ile pracodawca nie spełni żądań w określonym terminie.

Przepisy ustawy określają, że strajk nie może być ogłoszony przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia sporu.

Etapy rozwiązywania sporów zbiorowych pracy

Rokowania są pierwszym etapem rozwiązywania sporów zbiorowych pracy. Pracodawca obligatoryjnie musi podjąć negocjacje bez zbędnej zwłoki. Ustawa nie określa, kiedy rokowania powinny się zakończyć i długość okresu, w których mamy do czynienia z rokowaniami, leży w gestii stron. Mogą one zakończyć się porozumieniem stron lub podpisaniem protokołu rozbieżności.

Mediacje stanowią kolejny po rokowaniach etap rozstrzygania sporu zbiorowego pracy na drodze prawnej. Różnica pomiędzy rokowaniami a mediacją, polega na tym, że w mediacjach uczestniczy osoba trzecia, która nie opowiada się po żadnej ze stron, a więc mediator. Jego wybór jest wspólnym ustaleniem stron sporu. Mogą ją wybrać także z listy mediatorów ustalonej przez ministra ds. pracy. Na jego wybór strony mają 5 dni. Podobnie, jak w przypadku rokowań, mediacje mogą zakończyć się podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności.

Przepisy ustawy stanowią o tym, że w przypadku uzasadnionej oceny, że mediacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu przed upływem 14 dni od jego wszczęcia, może dojść do strajku ostrzegawczego na czas nie dłuższy niż 2 godziny.

Arbitraż jest ostatnią formą prowadzącą do polubownego zakończenia sporu. W przeciwieństwie do rokowań i mediacji ma on charakter dobrowolny.

Strajk jest ostateczną formą rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy. Jest następstwem pokojowych procedur, do jakich zaliczamy rokowania i mediacje, podczas, których nie doszło do porozumienia. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl