NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Stan wyjątkowy – co oznacza dla obywateli?

Stan wyjątkowy jest jednym z trzech stanów nadzwyczajnych. Pozostałe dwa to stan wojenny i stan klęski żywiołowej. Jak brzmi jego definicja i z czym się on wiąże?

 

 

Stan wyjątkowy – co to takiego?

Art. 228 rozdz. XI Konstytucji RP stanowi: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

 

Stan wyjątowy powoduje ograniczenia niektórych praw i swobód obywatelskich. Częściowo lub całkowicie mogą zostać zawieszone następujące prawa:

 • wolności osobistej;

 • nietykalności mieszkania;

 • wolności prasy;

 • tajemnicy korespondencji;

 • prawa koalicji, zgromadzania się zawiązywania stowarzyszeń.

Stan wyjątkowy wprowadza się na określonym terenie w określnym czasie. Nie może być on dłuższy niż 90 dni, chyba, że sejm wyrazi zgodę na jego przedłużenie maksymalnie o 60 dni. Możliwość taka występuje tylko raz.

Zgodnie z Konstytucją RP: W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzanewybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory prezydenta RP, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

 

Jednakże stan wyjątkowy nie może ograniczać następujących obszarów wolności i praw:

 • godności człowieka;

 • obywatelstwa;

 • ochrony życia;

 • humanitarnego traktowania;

 • ponoszenia odpowiedzialności karnej;

 • dostępu do sądu;

 • dóbr osobistych;

 • sumienia i religii;

 • prawo petycji;

 • rodzina i dziecko.

 

Ograniczenia te stosuje się odpowiednio wobec osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

W czasie stanu wyjątkowego możliwe jest użycie oddziałów i pododdziałó wojska.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl