NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, przy czym rokuje odzyskanie tej zdoloności. Jakie warunki nalezy spełnić, aby otrzymać świadczenie i ile ono wynosi?

 

 Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Jeśli po ustaniu prawa do zasiłku chorobowego, osoba w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie czy rehabilitacja daje nadzieję na powrót do zdrowia, wówczas może ona starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, a także:

 • pracownikowi,

 • osobie wykonującej pracę nakładczą,

 • członkowi rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

 • osobie pracującej odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, odbywającej karę pozbawienia wolności lub tymczasowy areszt,

 • osobie pracującej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą,

 • duchownemu,

 • osobie odbywającej służbę zastępczą.

 

Świadczenie przyznawane jest na okres przywrócenia zdolności do pracy, który nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Wcześniej jednak należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowne dokumenty:

 • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia,

 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (niepotrzbne, jeśli niezdolność powstała po okresie ubezpieczenia).

 

Wysokość świadczenia wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),

 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl