NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Testament ustny

 

Testament ustny jest testamentem szczególnym, a jego ważność zależy od dodatkowych przesłanek i rzadko zdarza się w praktyce, aby testament taki okazał się ważny. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że testament ustny może być sporządzony tylko i wyłącznie, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Jeżeli sytuacja taka zaistnieje, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Co istotne świadkowie ci muszą być obecni jednocześnie w trakcie wyrażania ostatniej woli przez spadkodawcę. Nie wystarczy, że spadkodawca oświadczy swoją wolę każdemu świadkowi z osobna. Testament ustny wymaga potwierdzenia jego treści, przy czym może to nastąpić na dwa sposoby, a mianowicie w formie pisemnej lub przed sądem. Pierwszy ze sposobów polega na tym, że treść testamentu ustnego można stwierdzić w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

W wypadku natomiast, gdy treść testamentu ustnego nie została w formie pisemnej stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków. Należy także wiedzieć, że testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Oznacza to, że jeżeli ryzyko rychłej śmierci spadkodawcy lub inne nadzwyczajne okoliczności, dla których testament złożono ustnie przestały istnieć  przez 6 miesięcy, a spadkodawca nadal żyje, testament ten traci ważność i zalecane jest sporządzenie testamentu zwykłego, czyli odręcznego, notarialnego  lub allograficznego, czyli przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego – w obecności dwóch świadków.

 

adwokat Paweł Cejrowski

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl