NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie stanowi środek zapobiegawczy, który może być stosowany wobec podejrzanego (oskarżonego) w przypadku wystąpienia określonych w kodeksie postępowania karnego przesłanek. O jakich okolicznościach konkretnie mowa? Ile może trwać tymczasowe aresztowanie?

 

Kiedy możliwe jest tymczasowe aresztowanie?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, muszą wystąpić określone przesłanki, aby zastosować tymczasowe aresztowanie. Przede wszystkim jest to środek zapobiegawczy służący do zapewnia prawidłowego toku postępowania, a mianowicie zapobiegnięciu popełnienia nowego przestępstwa przez oskarżonego. Przy czym należy zaznaczyć, że tymczasowe aresztowanie może być stosowane również wobec podejrzanego, a nie tylko oskarżonego. Co istotne, aby taki środek zastosować, zgromadzone dowody muszą z dużym prawdopodobieństwem wskazywać na winę oskarżonego. Zwłaszcza kiedy grozi mu surowa kara lub zachodzi obawa, że popełni ciężkie przestępstwo przeciwko zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu powszechnemu.

Tymczasowe aresztowanie stosuje się także w obawie przed ucieczką, ukrywaniem czy mataczeniem w sprawie. Ma to również miejsce, kiedy zachodzi obawa, że oskarżony będzie namawiał do składania fałszywych zeznań oraz utrudniał postępowanie karne.

Kolejnym powodem może być brak stałego miejsca pobytu w Polsce.

Ile może trwać tymczasowe aresztowanie?

Przepisy prawa nie określają maksymalnego okresu trwania aresztu tymczasowego. Sąd decyduje o tym, na jak długo ten środek zapobiegawczy zostanie zastosowany, jednak ma możliwości przedłużania go tak długo, jak uzna to za stosowne. Równocześnie sąd zobowiązany jest do powiadomienia o tym wskazanej przez oskarżonego osoby.

Oskarżony czy też podejrzany może wnieść propozycję poręczenia majątkowego, które będzie zastosowane zamiast aresztu tymczasowego. Może również w ciągu siedmiu dni złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego.

 

Wyłączenie stosowania tymczasowego aresztowania

Istnieją okoliczności, w których przepisy ograniczają zastosowanie tego środka zapobiegawaczego. Chodzi o sytuacje, gdy mogłoby to spowodować utratę zdrowia lub poważne niebezpieczeństwo dla życia oskarżonego/ podejrzanego, lub pociągałoby ciężkie skutki dla samego oskarżonego/ podejrzanego, lub jego rodziny. Mówiąc o ciężkich skutkach dla rodziny, ustawodawca ma na myśli zazwyczaj sytuację zagrażającą egzystencji tych osób.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl