NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Umowa dożywocia – czym jest i kiedy można ją zastosować?

Umowa dożywocia jest umową cywilnoprawną, na podstawie której osoba uprawniona przenosi własność nieruchomości na zobowiązanego, który w zamian za to zapewnia jej opiekę do końca życia. Umowa ta musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to prawo niedziedziczne i niezbywalne, a więc osoba uprawniona nie może przenieść swoich uprawnień na osobę trzecią.

 

Umowa dożywocia – uprawniony i zobowiązany

Osobą uprawnioną do zawarcia umowy dożywocia, a więc dożywotnikiem, jest zbywca nieruchomości. Wyznacza on osobę zobowiązaną, którą w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, zapewnia mu opiekę. Może on rónież rozszerzyć grono osób uprawnionych do korzystania z tej pomocy o osoby spokrewnione, a także bliską mu osobę, w której pozostaje w niesformalizowanym związku, a więc w konkubinacie. Dożywotnikiem zawsze jest osoba fizyczna.

Zobowiązanym, a więc nabywcą nieruchomości nie musi być wyłącznie osoba fizyczna, lecz może być to także osoba prawna.

Przedmiotem umowy dożywocia może nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa, jak również nieruchomość lokalowa, jeśli stanowią odrębny od gruntu przedmiot nieruchomości. W skład tej umowy nie może wchodzić własnościowe mieszkanie spółdzielcze, ponieważ stanowi ograniczone prawo rzeczowe.

Umowa dożywocia – jakie obowiązki ma zobowiązany wobec osoby uprawnionej?

Kodeks cywilny stanowi o obowiązkach nabywcy nieruchomości wobec dożywotnika. Zgodnie z nim powinien on przyjąć osobę uprawnioną jako domownika. Do jego obowiązków należy również dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału. Jeśli istnieje taka potrzeba musi on także zapewnić mu pomoc i pielęgnowanie w chorobie. To na jego barkach stoi także wyprawienie pogrzebu. Ten zakres może być dowolnie formułowany, a więc odpowiednio zawężony lub rozszerzony, co należy określić w treści zawieranej pomiędzy stronami umowy.

Nabywca nieruchomości może ustanowić na rzecz osoby uprawnionej użytkowanie, służebność osobistą, a nawet dożywotnią rentę.

W celu zabezpieczenia interesów dożywtnika warto dokonać wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą osoba uprawniona zbywa na rzecz zobowiązanego. 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl