NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Umowa ustna w świetle prawa

Umowa ustna jest dużo rzadziej stosowana, niż umowa pisemna. Jednakże umowy ustne również obowiązują i mają moc prawną. W jaki sposób regulują to przepisy prawa i kiedy możemy zawrzeć taką umowę?

 

Umowa ustna – podstawowe zagadnienia

Umowa ustna jest tak samo wiążąca, jak umowa pisemna, która jest zawierana dużo częściej. Jeśli przepisy ustawy przewidują, że umowa może zostać zawarta w dowolnej formie, tym samym oznacza to, że może ona zostać zawarta m.in. w formie ustnej. Stanowi o tym również Kodeks Cywilny, który w art. 60 mówi „ że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Zawarcie umowy ustnej, podobnie jak w przypadku innych umów, rodzi pewne skutki prawne i wiąże się z określonymi konsekwencjami. W przypadku sporu pomiędzy stronami, należy udowodnić obowiązek, który spoczywał na jednej ze stron, co wymaga zeznań świadków.

Inne tryby zawierania umów

Ustawodawca przewiduje również inne tryby zawierania umów, takie jak:

- tryb ofertowy (propozycja zawarcia umowy i jej przyjęcie przez drugą stronę, np. cena na metce w sklepie jest wiążącą sprzedawcę i konsumenta jako propozycja i przyjęcie oferty wraz z udaniem się do kasy),

- negocjacje (wszystkie postanowienia, co do których toczą się negocjacje i rozmowy w kwestiach treści umowy - wszystkie jej postanowienia muszą być zaakceptowane przez obie strony),

- przetarg i aukcja.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl