NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Uprawnienia i obowiązki podejrzanego

Podejrzany jest uczestnikiem postępowania karnego, wobec którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

 

Jakie uprawnienia ma podejrzany?

Przede wszystkim po otrzymaniu wezwania podejrzanemu przysługuje prawo do ustalenia, o jaką sprawę chodzi. Co istotne ma on możliwość złożenia wyjaśnień lub odmowy ich składania, a także odmowy odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. W przypadku, jeśli podejrzany zdecyduje się na składanie wyjaśnień, może to uczynić również w formie pisemnej. Jako podejrzany przysługuje mu prawo uzasadnienia postawionego zarzutu. Nie ma za to obowiązku wskazywania innych sprawców. Nie ponosi także odpowiedzialności za zatajanie prawdy i mówienie nieprawdy. Jakie jeszcze uprawnienia posiada?

 

  • możliwość składania wniosków dowodowych,

  • możliwość przesłuchania z udziałem obrońcy,

  • możliwość zapoznania się z dowodami postępowania po jego zakończeniu,

  • możliwość wglądu do akt sprawy,

  • możliwość składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa,

  • możliwość zapoznania się z opinią biegłego,

  • możliwość dopuszczenia do czynności przesłuchania świadków.

Podejrzany może w każdym momencie postępowania przygotowawczego przyznać się do winy, jednak doświadczenie pokazuje, że prokuratura nie bierze pod uwagę okoliczności łagodzących, więc często w sądzie można uzyskać korzystniejszy wyrok.

 

Jakie są obowiązki podejrzanego?

Podejrzany ma obowiązek stawienia się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. W sytuacji, gdyby zmienił miejsce pobytu/zamieszkania na okres dłuższy niż 7 dni, musi o tym poinformować. Musi on także poddać się m.in. takim czynnościom jak: pobranie odcisków palców, sfotografowanie, okazanie, badania psychologiczne i psychiatryczne.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl