NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest założeniem, że sprawca nie powróci na drogę przestępczą, a co za tym idzie wstrzymaniem realizacji kary na okres próbny, który jest ściśle określony. W jakich okolicznościach można uzyskać warunkowe zawieszenie wykonania kary?

 

 

 

Kiedy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?

W myśl Kodeksu Karnego przesłankami warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności są:

 • orzeczenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku

 • sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie może być skazany na karę pozbawienia wolności 

 • jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

   

Ile trwa okres próby?

Okres próby biegnie od uprawomocnienia się wyroku i wynosi od 1 roku do 3 lat .

W wypadku zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

Obowiązki skazanego w czasie warunkowego zawieszenia kary

Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest możliwe.

Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać skazanego do:

 • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
 • przeproszenia pokrzywdzonego,
 • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,
 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • poddania się terapii uzależnień,
 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,
 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,
 • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

-             przy czym orzeka się przynajmniej jeden z obowiązków.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl