NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności

Zabezpieczenia osobiste, to jeden z dwóch sposobów zabezpieczeń wierzytelności. Mowa o nich, gdy wierzyciel może dochodzić długu od dłużnika głównego lub z majątku osoby, która takie zabezpieczenia ustanowiła na rzecz wierzyciela. O jakich konkretnie zabezpieczeniach mowa?

 

Zabezpieczenia osobiste – rodzaje i definicje.

Jednym z rodzajów zabezpieczenia osobistego jest poręczenie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie względem wierzyciela na wypadek, jeśli dłużnik go nie wykona. Może również wyznaczyć z góry wyznaczoną wysokość. W przypadku braku zastrzeżeń, poręczyciela traktuje się jak współdłużnika solidarnego.

Kolejnym zabezpieczeniem jest weksel i weksel in blanco. Daje on gwarancję terminowej spłaty zobowiązania przez jego wystawcę lub wskazaną przez niego osobę. Wekesel in blanco różni się tym, że zawiera przynajmniej jedno puste pole, które wierzyciel w przyszłości może uzupełnić.

Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa jest także rodzajem zabezpieczenia osobistego, w której rolę gwaranta przejmuje bank / zakład ubezpieczeń. W umowie gwarancji bank/ zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty beneficjentowi zapłaty wskazanej sumy gwarancyjnej.

W przypadku zabezpieczeń osobistych wierzytelności, może być także mowa o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika w formie aktu notarialnego, a także cesji wierzytelności. Zgodnie z przepisami cesja wierzytelności polega na przeniesieniu uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nowego nabywcę. Przedmiotem takiej cesji może być w zasadzie każda wierzytelności, o ile przepisy ustawy i właściwość zobowiązania nie stanowi inaczej.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl