NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności

Zabezpieczenia rzeczowe sprawiają, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem wierzytelności, a wierzyciel dochodzi ich z samego przedmiotu zabezpieczenia. Jakie zabezpieczenia rzeczowe wyróżniamy i czym się charakteryzują?

 

Zabezpieczenia rzeczowe - jakie wyróżniamy?

Zastaw jest jednym z zabezpieczeń oznaczonej wierzytelności. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań, wierzyciel ma prawo sprzedać rzecz objętą zastawem w trybie egzekucji sądowej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przedmiotem zastawu mogą być wyłącznie rzeczy ruchome ustanowione na prawach zbywalnych. Zastaw może być ustanowiony na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, a także ustawy. Wyróżniamy zastawy rejestrowe i skarbowe. Zastaw rejestrowy wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia go do rejestru sądu rejonowego i daje możliwość pozostawienia przedmiotu zastawu u zastawcy (dłużnika). Z kolei zastaw skarbowy służy zabepieczeniu wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa.

Kolejnym przykładem ograniczonego prawa rzeczowego jest hipoteka. Stanowi ona zabepieczenie wierzytelności na nieruchomości i wynika ze stosunku prawnego zawartego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Wierzyciel ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedmiotem hipoteki mogą być nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabepieczoną hipotecznie w całości lub częsci ułamkowej.

 

Hipoteka może występować pod różnymi postaciami:

  • hipoteka łączna – obciąża ona kilka nieruchomości, a wierzyciel może żądać zabezpieczenia się z dowolnej z nich.

  • hipoteka kaucyjna – zabezpiecza wierzytelność (istniejącą lub dopiero mogącą powstać) o nieustalonej wysokości.

  • odwrócona hipoteka – umożliwia uwolnienie zamrożonego w nieruchomości kapitału.

  • hipoteka dożywotnia – odsetki są dyskontowane z góry lub sukcesywnie naliczane.

  • przeniesienie własności – przeniesienie praw własności do całości lub części nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę lub jednorazową wypłatę, a także udzielenie właścicielowi dożywotniej dzierżawy.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl