NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zabezpieczenia wierzytelności

Zabezpieczenia wierzytelności dzielimy na osobiste i rzeczowe. W artykule odpowiemy m.in. na pytania - czym są wierzytelności, a także jakie rozróżniamy dla nich zabezpieczenia i skąd wiemy, które będą najwłaściwsze?

 

Wierzytelności – definicja

Zgodnie z definicją wierzytelność jest uprawnieniem do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika i składające się z jednego lub wielu roszczeń, lub praw kształtujących.

Roszczenie jest prawem do żądania od dłużnika zachowania się w określony sposób. Z kolei prawa kształtujące są uprawnieniem do jednostronnego nawiązania, zmiany lub zniweczenia określonego stosunku prawnego bez względu na wolę drugiej strony.

 

Zabezpieczenia wierzytelności – osobiste

Zabezpieczeniami osobistymi nazywamy zabezpieczenia, których wierzyciel może dochodzić od dłużnika oraz z majątku osoby, która ustanowiła zabezpieczenia na rzecz wierzyciela.

Do zabezpieczeń osobistych zaliczamy:

  • poręczenie,

  • gwarancję bankową,

  • weksel,

  • weksel in blanco,

  • cesja wierzytelności,

  • dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika w formie aktu notarialnego.

Zabezpieczenia wierzytelności – rzeczowe

Zabezpieczeniami rzeczowymi nazywamy zabezpieczenia z samego przedmiotu, bez znaczenia czyją jest własnością.

Do zabezpieczeń rzeczowych zaliczamy:

  • hipoteka,

  • zastaw,

  • zastaw rejestrowy,

  • przewłaszczenie na zabezpieczenie.

 

Jakie zabepieczenie wierzytelności wybrać?

Wiele zależy od tego, z jakimi kosztami mamy do czynienia, ile mamy czasu za załatwienie formalności, a także czy mamy do czynienia z dużą transakcją i kim jest nasz partner biznesowy (czy zawieramy transakcję po raz pierwszy).

W kolejnych artykułach przybliżymy Państwu, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje zabezpieczeń wierzytelności, zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl