NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji jest zobowiązaniem pracownika do nie podejmowania działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. Obejmuje on również zakaz podejmowania zatrudnienia u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

Zakaz konkurencji – na czym polega i jaki okres obejmuje?

O zakazie konkurencji stanowi osobna umowa podpisana przez pracownika. Najczęściej dotyczy ona okresu, w którym pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy i wygasa po tym terminie. Jednak w przypadku szczególnie istotnych informacji, a więc wiedzy, która mogłaby narazić pracodawcę na szkodę – może on obejmować również po wygaśnięciu stosunku pracy.

O zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy stanowi Kodeks Pracy. Zgodnie z nim, jeśli pracownik postąpi niezgodnie z nim, pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy z pracownikiem z jego winy i bez okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 101 kodeksu pracy – w razie naruszenia przez pracownika postanowień umowy o zakazie konkurencji, pracodawca może dochodzić od niego odszkodowania na zasadach dotyczących odpowiedzialności materialnej za szkody.

Nawet, jeśli pracownik nie podpisał z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji, obowiązuje ona w świetle przepisów kodeksu pracy, a mianowicie z części stanowiącej o obowiązkach pracowniczych. Zgodnie z nimi chodzi w szczególności o ochronę informacji, dbanie o dobro zakładu i ochronę mienia.

W przypadku, kiedy zakaz konkurencji obejmuje pracownika także po wygaśnięciu stosunku pracy, podpisana przez strony umowa musi określać czas jej obowiązywania, jak również wysokość odszkodowania należnego pracownikowi. Kodeks pracy reguluje jedynie minimalną kwotę odszkodowania, która wynosi 25% wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem owego stosunku.

Działalność konkurencyjna – definicja

Zgodnie z definicją prawną działalność konkurencyjna jest działalnością naruszającą prawnie chronione dobra pracodawcy i szkodzące jego interesom. Należy przy tym zaznaczyć, że musi mieć to charakter powtarzalny i wielokrotny. Jednak w niektórych okolicznościach nawet jednokrotny przejaw złamania tego zakazu świadczy o jego popełnieniu.

Działalnością konkurencyjną będzie zarówno działanie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Rozumie się to jako konkurencję uczestników rynku zmierzających do osiągania tych samych celów, różniących się ceną, jakością lub innymi cechami.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl