NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zasiedzenie nieruchomości rolnych według nowych przepisów

Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw dokonano licznych modyfikacji przepisów odnoszących się do możliwości nabywania i zbywania nieruchomości rolnych, o czym szeroko rozpisywano się w mediach. Wśród tych zmian znalazły się także przepisy o nabywaniu własności nieruchomości rolnych przez zasiedzenie.

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności oraz innych praw. Jest to sposób bardzo szczególny, bowiem prowadzi do pozbawienia własności dotychczasowego właściciela, częstokroć wbrew jego woli lub wiedzy. Do nabycia prawa własności każdej nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest zaistnienie co najmniej dwóch przesłanek, pierwszą z nich jest posiadanie samoistne konkretnej nieruchomości przez osobę, która nie jest jej właścicielem, natomiast drugą przesłanką jest upływ określonego czasu tego posiadania. W przypadku posiadania nieruchomości w dobrej wierze będzie to okres dwudziestu lat, a w przypadku uzyskania posiadania w złej wierze okres lat trzydziestu.

 

 

 

Wprowadzona od 30 kwietnia 2016 roku nowość polega na tym, że zgodnie z dodanym § 3 do art. 172 k. c. nabyć przez zasiedzenie nieruchomość rolną, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, będzie mógł jedynie rolnik indywidualny i to, o ile ustalona zgodnie z przepisami tej ustawy powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych. Za rolnika indywidualnego uważa się zaś osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Z powyższego wynika, iż osoba nie spełniająca definicji rolnika indywidualnego nie będzie mogła w ogóle nabyć własności nieruchomości rolnej przez zasiedzenie.

Należy jednak zauważyć, że wprowadzone zmiany zawierają przepisy przejściowe, w tym między innymi uregulowanie, iż nowych zasad nabywania własności nieruchomości rolnych przez zasiedzenie nie stosuje się, jeżeli zasiedzenie skończyłoby się przed upływem 30 kwietnia 2019 roku.

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl