NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Komu przysługuje i jaka jest jego wysokość? A także kto zgodnie z przepisami nie może go otrzymać, dowiecie się w dalszej części artykułu.

 

 

Zasiłek rodzinny – czym jest i kto ma prawo, aby go otrzymać?

Zasiłek rodzinny przysługuje do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że dziecko uczy się w szkole, wówczas przysługuje on do 21 roku życia. W sytuacji, kiedy dziecko jest niepełnosprawne i kontynuuje naukę, zasiłek rodzinny przysługuje do 24 roku życia.

Zgodnie z przepisami prawa zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

W przepisach jest wiele kryteriów, zgodnie z którymi zasiłek nie przysługuje:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl