Apelacja – co powinniśmy wiedzieć?

Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego orzeczenia. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Wymogi formalne dotyczące apelacji

Wymogi formalne dotyczące apelacji kształtują się następująco: strona postępowania może sama sporządzić pismo, ponieważ Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje konieczności sporządzania go przez adwokata lub radcę prawnego. Jak przedstawiają się wymogi formalne dotyczące pism, a więc co powinny one zawierać:

– oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

– zwięzłe przedstawienie zarzutów;

– uzasadnienie zarzutów;

– powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

– wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Inne wpisy