Apelacja – co powinniśmy wiedzieć?

Apelacja zgodnie z definicją prawną jest odwołaniem się od wydanego orzeczenia. Kto może ją wnieść i jakie są wymogi formalne?

Apelacja w postępowaniu cywilnym

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie trzech sędziów. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie jednego sędziego, z wyjątkiem wydania wyroku.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Wymogi formalne dotyczące apelacji

Wymogi formalne dotyczące apelacji kształtują się następująco: strona postępowania może sama sporządzić pismo, ponieważ Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje konieczności sporządzania go przez adwokata lub radcę prawnego. Jak przedstawiają się wymogi formalne dotyczące pism, a więc co powinny one zawierać:

– oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

– zwięzłe przedstawienie zarzutów;

– uzasadnienie zarzutów;

– powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

– wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Ile się czeka na apelację w sprawie cywilnej? Terminy związane z procedurą

Apelacja od wyroku powinna zostać rozpatrzona w terminie jednego miesiąca od przedstawienia akt sprawy przez sąd pierwszej instancji wraz z apelacją, co wynika z art. 560(12) Kodeksu postępowania cywilnego.

W kontekście zwyczajnych środków odwoławczych warto pamiętać przede wszystkim o trzech terminach:

  1. Termin na złożenie apelacji w sprawie cywilnej: dwa tygodnie od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.
  2. Czas na rozpatrzenie apelacji – apelacja w postępowaniu cywilnym powinna zostać rozpatrzona w ciągu miesiąca od przedstawienia akt sprawy przez sąd pierwszej instancji.
  3. Termin na złożenie odpowiedzi na zastosowany w postępowaniu cywilnym środek odwoławczy – odpowiedź na apelację należy złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia jej doręczenia.

Niedotrzymanie terminów będzie skutkowało niemożnością podjęcia planowanych kroków (wniesienia apelacji czy złożenia na nią odpowiedzi). Warto jednak mieć świadomość tego, że w szczególnych przypadkach przewidziany początkowo czas może zostać wydłużony. Warto się skonsultować z prawnikiem, aby się upewnić, czy w danej sytuacji przysługuje przedłużenie przewidzianych ustawowo terminów, czy nie.

Ile wynosi opłata od apelacji?

Aby apelacja cywilna została zainicjowana, należy wnieść do sądu stosowną opłatę. Jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, dlatego w każdym wypadku będzie miała charakter indywidualny. Aby określić, ile będzie wynosiła opłata od apelacji w konkretnej sprawie, warto poprosić prawnika o konsultację. Przeanalizuje on sytuację, dokona kalkulacji, a także wskaże, do którego sądu oraz w jaki sposób uiścić płatność.

Konsultacja z prawnikiem – czy warto się odwołać od wyroku?

Odwołanie od wyroku sądu w wielu przypadkach jest czynnością, którą należy podjąć w celu ochrony własnych interesów prawnych. Podczas konsultacji z prawnikiem dokonuje się szczegółowej analizy sytuacji, aby opracować strategię działania i podjąć decyzję dotyczącą tego, czy apelacja kpc będzie w danym przypadku zasadna.

Podczas konsultacji uwzględnia się przede wszystkim:

  • analizę okoliczności dotyczących omawianej sprawy; 
  • dowody przeprowadzone i uwzględnione w I instancji; 
  • aktualnie obowiązujące przepisy prawa – między innymi w kontekście słuszności wyroku, ale także zasadności zarzutów, które będą stanowić fundament odwołania od wyroku sądu.

Prawnik informuje, jaki obowiązuje termin na wniesienie apelacji, omawia z klientem zasadność złożenia odwołania, a także przygotowuje go merytorycznie do postępowania związanego z zastosowaniem środków zaskarżenia. Jego pomoc może się okazać przydatna w związku z doradztwem, przygotowaniem pisma czy reprezentowaniem interesów klienta w sądzie.

Inne wpisy