Podział majątku

Istnieją dwa sposoby podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub w przypadku innego ustania wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy nimi:

– umowny podział majątku

– sądowy podział majątku.

Umowny podział majątku wspólnego jest możliwy wyłącznie, jeżeli małżonkowie są w stanie porozumieć się w kwestii tego podziału. W takim przypadku, podział następuje na skutek zawarcia umowy. Jeżeli w skład majątku wspólnego małżonków, wchodzi np. nieruchomość dla umowy wymagana jest forma aktu notarialnego.

Jeżeli małżonkowi nie są w stanie osiągnąć porozumienia odnośnie podziału majątku wspólnego, wówczas każde z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Wniosek o  podział majątku wspólnego, składa się do Sądu Rejonowego miejsca położenia rzeczy.

We wniosku o podział majątku, powinno się dokładnie określić wszystkie składniki majątku podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej – jeżeli w skład majątku podlegającego podziałowi wchodzi nieruchomość, dowody prawa własności- w przypadku rzeczy ruchomych. 

Więcej informacji o niektórych z naszych usług: