Podział majątku wspólnego

Adwokat Gdańsk, Starogard, Tczew – podział majątku

W sprawach o podział majątku często pomocny okazuje się adwokat. Gdańsk, Starogard i Tczew to miasta, w których Kancelaria Adwokacka Cejrowski ma swoje biura. Zapewniamy również pomoc klientom z okolic, a także reprezentację w procesach, podczas negocjacji oraz mediacji w odległych miejscowościach. Mamy szeroki zakres usług związanych z podziałem majątku – zarówno umownym, jak i sądowym. 

Wyjaśniamy klientom podstawowe informacje dotyczące przysługujących im praw oraz obowiązków, przygotowujemy dokumenty, gromadzimy niezbędne formalności, a także zapewniamy wsparcie podczas procesu. Na każdym etapie działania pomagamy zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. 

Jak dokonać podziału majątku po rozwodzie?

Istnieją dwa sposoby podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub w przypadku innego ustania wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy nimi. Jest to: 

 • umowny podział majątku,
 • sądowy podział majątku.

Umowny podział majątku wspólnego jest możliwy wyłącznie, jeżeli małżonkowie są w stanie porozumieć się w kwestii tego podziału. W takim przypadku podział następuje na skutek zawarcia umowy. Jeżeli w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi np. nieruchomość, dla umowy wymagana jest forma aktu notarialnego.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia odnośnie do podziału majątku wspólnego, wówczas każde z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o podział. Składa się go do Sądu Rejonowego.

We wniosku o podział majątku, powinno się dokładnie określić wszystkie składniki majątku podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej – jeżeli w skład majątku podlegającego podziałowi wchodzi nieruchomość, dowody prawa własności- w przypadku rzeczy ruchomych.

Rozdzielność majątkowa a podział majątku – kiedy ustaje wspólność majątkowa małżeńska?

Rozdzielność majątkowa a podział majątku – jaka relacja zachodzi pomiędzy nimi? Rozdzielność majątkowa jest ustrojem majątkowym, który panuje między małżonkami. Ma ona odmienny charakter od wspólności majątkowej. Ustawowy ustrój powstaje na mocy zawartego małżeństwa. Wspólność majątkowa małżeńska obowiązuje, jeśli małżonkowie nie podpiszą umowy, które regulowałaby stosunki majątkowe pomiędzy nimi w sposób inny niż ustawowy. 

Podział majątku wspólnego to rozdzielenie składników majątku małżonków (lub byłych małżonków), który następuje po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej. Podziału można zatem dokonać dopiero po tym, kiedy małżeństwo ustanie lub kiedy między małżonkami zacznie obowiązywać ustrój rozdzielności majątkowej (powstały na podstawie zawartej umowy).

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą m.in.: 

 • nieruchomości i rzeczy ruchome nabyte w trakcie małżeństwa,
 • pobrane wynagrodzenia za pracę oraz inną działalność zarobkową,
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego obu małżonków,
 • prawa wynikające z zasiedzenia,
 • akcje, udziały w spółkach kapitałowych,
 • wierzytelności.

Określenie składników majątku wspólnego to kwestia indywidualna uzależniona od sytuacji małżonków. Za każdym razem podział majątku po rozwodzie wymaga wnikliwego przeanalizowania konkretnego przypadku, aby precyzyjnie wskazać elementy do podziału. 

Nierówny podział majątku po rozwodzie – na czym polega?

Sprawy o podział majątku mogą mieć różny przebieg w zależności od tego, na jaką formę podziału małżonkowie się zdecydują, a także jak będzie przebiegała procedura. Niekiedy w drodze negocjacji umowy czy podczas postępowania sądowego pojawia się kwestia nierównego podziału majątku po rozwodzie. Zgodnie z art. 43 KRO (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) zastosowanie tego rodzaju instytucji jest możliwe tylko z ważnych powodów. 

Co do zasady majątek dzieli się bowiem po równo między małżonków lub byłych małżonków. Jakie ważne powody umożliwiają nierówny podział? Zgodnie z aktualnym orzecznictwem muszą one wskazywać, że będzie on moralny i etyczny. Możliwość zastosowania tej instytucji zależy więc od przebiegu konkretnej sprawy. 

Podział majątku bez rozwodu

Wspólnota majątkowa między małżonkami może ustać nie tylko w związku z rozwodem. Istnieje także możliwość podziału majątku bez rozwiązania związku małżeńskiego. Podział majątku bez rozwodu wymaga uprzedniego podpisania umowy majątkowej małżeńskiej, zwanej intercyzą. Zawiera się ją w formie aktu notarialnego przed ślubem albo na dowolnym etapie trwania małżeństwa.

Koszty sprawy o podział majątku wspólnego

Wspólnota majątkowa między małżonkami może być zniesiona na dwa sposoby, dlatego koszty procedury będą uzależnione od tego, na jaką opcję zdecydują się małżonkowie. Należy przy tym pamiętać, że co do zasady postępowanie sądowe trwa dłużej i może być znacznie droższe w przebiegu niż zawarcie stosownej umowy. Jeśli małżonkowie zdecydują się na umowne rozstrzygnięcie kwestii związanej z rozdzieleniem majątku, warto skorzystać z pomocy adwokata od podziału majątku podczas negocjacji. Dzięki temu można zyskać wsparcie merytoryczne w trakcie rozstrzygania poszczególnych zagadnień. 

Podział majątku po rozwodzie i bez rozwodu – adwokat w Gdańsku, Tczewie i Starogardzie Gdańskim

W sprawach o podział majątku warto skorzystać ze wsparcia adwokata. Prowadzimy kancelarię w następujących miastach:

 • Gdańsk, 
 • Tczew, 
 • Starogard Gdański.

Przygotowujemy klientów do procesów sądowych oraz negocjacji. Analizujemy indywidualnie każdą z sytuacji, aby zapewnić merytoryczne wsparcie na każdym etapie działania. Dbamy o aspekt formalny i materialny całego postępowania, a także o ochronę interesów prawnych osób, z którymi współpracujemy.

 

Więcej informacji o niektórych z naszych specjalizacji: