Sprawy skarbowe i karno-skarbowe

Adwokat Tczew, Starogard, Gdańsk – sprawy skarbowe

Kancelaria Cejrowski obsługuje sprawy skarbowe. Adwokat zapewnia pomoc klientom z miast Tczew, Gdańsk i Starogard. Współpracujemy również z osobami z okolicznych miejscowości. Reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym i w postępowaniu wykonawczym.

Adwokat do spraw skarbowych – jakie usługi świadczymy?

Mamy doświadczenie w sprawach skarbowych i karno-skarbowych prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi. Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania.

Dodatkowo zajmujemy się również: 

 • doradztwem w zakresie podjęcia konkretnych czynności – analizujemy możliwości wynikające z indywidualnej sytuacji klienta,
 • składaniem odwołań od decyzji, apelacji od wydanych wyroków,
 • przygotowaniem i wsparciem klienta w związku z postępowaniami egzekucyjnymi,
 • prowadzeniem spraw związanych m.in. z karami skarbowymi, odmową zwrotu VAT i innymi.

Zakres usług oraz ich formę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, a także sytuacji, wynikającej z postawionych mu zarzutów czy problemów prawnych, z którymi ma styczność. To pozwala dobrać możliwie najlepszą strategię działania do danej sytuacji oraz potrzeb.

Prawo karno-skarbowe: kto prowadzi postępowanie skarbowe?

Prawo karno-skarbowe wskazuje, że postępowanie skarbowe ma charakter dwuinstancyjny. Organami I instancji są: 

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celnego,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 • starosta,
 • marszałek województwa.

W toku postępowania są wydawane decyzje i postanowienia. Przed ich wydaniem organ jest zobowiązany do wyznaczenia podatnikowi terminu, w którym ten może się wypowiedzieć co do konkretnej sprawy. 

Organami II instancji są: 

 • dyrektor izby skarbowej,
 • dyrektor izby celnej,
 • samorządowe kolegium odwoławcze.

Samo postępowanie składa się z następujących etapów: postępowania wyjaśniającego, ustalenia obowiązków podatnika, wydania decyzji w danej sprawie i postępowania odwoławczego. Prawnik od spraw skarbowych zapewnia wsparcie merytoryczne na każdym etapie procedury. 

Przygotowujemy niezbędne formalności i doradzamy klientom, na jakie rozwiązania się zdecydować, a także jakie kroki podjąć w związku z zaistniałą sytuacją. Informujemy również, jakie prawa i obowiązki przysługują stronom w związku z prowadzonym postępowaniem, a także reprezentujemy interesy klientów przed stosownymi organami. 

Prawnik od spraw skarbowych: różnica między przestępstwem a wykroczeniem skarbowym

Czyny, które są ustawowo zabronione, mogą być klasyfikowane jako przestępstwa oraz wykroczenia. Zgodnie z art. 53 § 2 Kodeksu karnego skarbowego przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą: 

 • kary grzywny w stawkach dziennych,
 • kary ograniczenia wolności,
 • kary pozbawienia wolności.

Podstawowa różnica między przestępstwem a wykroczeniem dotyczy wymiaru zagrożenia karą. 

Przy wykroczeniu możliwe jest wymierzenie sankcji w postaci kary grzywny. Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wtedy, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. 

Wykroczeniem jest również czyn zabroniony niezależnie od kwoty, której dotyczy, jeśli wskazuje na to Kodeks karny skarbowy. To także przypadki mniejszej wagi w odniesieniu do czynów, które są określane przez kodeks jako przestępstwa.

Jakimi sprawami z zakresu prawa karno-skarbowego się zajmujemy?

Adwokat od spraw skarbowych zajmuje się m.in. następującymi zagadnieniami:

 • uchylaniem się od obowiązku podatkowego,
 • nieprowadzeniem ksiąg,
 • przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji,
 • przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi przeciwko obrotowi dewizowemu,
 • przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi przeciwko organizacji gier hazardowych.

Wyjaśniamy przebieg konkretnych etapów postępowania, a także analizujemy sytuację klienta w świetle przedstawionych przez niego informacji oraz obowiązujących przepisów prawa. Zapewniamy merytoryczne wsparcie oraz reprezentację interesów stron podczas całej procedury. Przygotowujemy również niezbędne dokumenty oraz strategię działania związaną z konkretnym postępowaniem.

 

Więcej informacji o niektórych z naszych specjalizacji: