Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię Adwokacką adwokat Paweł Cejrowski przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie: RODO oraz w polskich przepisach.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  Paweł Cejrowski – KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Paweł Cejrowski (dalej w skrócie: Kancelaria)
 2. Dane kontaktowe:

  adres: ul. Słowackiego nr 5/3
             83-110 Tczew
  e-mail: kancelaria@cejrowski.pl
  tel.: + 48 58 777 55 00

  Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi pomocy prawnej, w tym wykonania Umowy zlecenia
   i o świadczenie usług w zakresie pomocy prawnej (dalej: Umowa), występowania w imieniu Zleceniodawcy przed urzędami i sądami, udzielania porad prawnych, opracowania projektów aktów prawnych, wykonywania
   i zapewnienia obsługi Umowy, kontaktowania się ze Zleceniodawcą w związku z wykonywaniem zawartej Umowy, utrzymywanie bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej;
  • dane osobowe będą przetwarzane także w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
   • podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
   • obsługa korespondencji Zleceniodawcy,
   • kontaktowanie się z potencjalnymi Zleceniodawcami, którzy nawiązali kontakt z Kancelarią telefonicznie,
    e-mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.cejrowski.pl oraz w inny sposób,
   • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych i innych,
   • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z przepisów prawa),
   • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości,
   • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości,
   • rekrutacja pracowników, współpracowników.
 4. Źródło danych osobowych

  Przetwarzanie podawanych danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
  Dane osobowe mogą pochodzić zarówno ze źródła pierwotnego, jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego, z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów).
  Zleceniodawcy podają Kancelarii swoje dane osobowe:
  • w ramach prowadzonej korespondencji,
  • w związku z realizacją usług.
  • w ramach prowadzonej korespondencji, telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.cejrowski.pl oraz w inny sposób.
  Potencjalni Zleceniodawcy podają Kancelarii swoje dane osobowe:W ramach zawartych Umów, w tym związanych ze świadczenia pomocy prawnej Kancelaria uzyskuje dane osobowe także w sposób pośredni.
  Kancelaria stara się przetwarzać jedynie zwykłe dane osobowe Zleceniodawców. W przypadku przekazania Kancelarii szczególnych kategorii danych osobowych lub dotyczących wyroków skazujących i innych naruszeń prawa, o ile ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie zostaną one usunięte.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:
  • właściwe w danej sprawie sądy, prokuratury oraz inne organy występujące w sprawie, organy administracji rządowej lub samorządowej, a także strony przeciwne w danej 
  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy), np. podwykonawcy, doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, itp.,
  • podmioty, wobec których Zleceniodawca wyraził zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:

  Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji świadczenia pomocy prawnej oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z realizacją świadczenia pomocy prawnej. Ponadto dane mogą być przechowywane przez Kancelarię dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
 7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

  Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. 
  Dodatkowo jeżeli Zleceniodawca uzna, że jego dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię są niezgodne
  z rzeczywistością, ma prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.
  Ponadto Zleceniodawca ma prawo:
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Kancelarii,
  • do otrzymania od Kancelarii danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora; w przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Zleceniodawcy lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
  • aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraził Zleceniodawca wcześniej na to wyraźną zgodę.
  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Zleceniodawcy przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.
  Zgodę należy wycofać osobiście w siedzibie Kancelarii, przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@cejrowski.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego
  do czasu wycofania zgody.

  W przypadku zawarcia Umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
  Na podstawie art. 14 ust. 5 RODO Kancelaria zwolniona jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (adwokackiej radcowskiej), w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy (np. dane osobowe innych stron postępowania sądowego lub administracyjnego, świadków, pełnomocników, biegłych).
 8. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje każdemu z Państwa prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Każda osoba ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł.
 10. Obowiązek podania danych osobowych

  W zależności od nawiązanej relacji z Kancelarią wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do załatwienia sprawy.
  W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej Umowy Kancelaria może żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji, adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności gospodarczej.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać od Zleceniodawcy podania innych danych niezbędnych np.:
  • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
  • na potrzeby procesu rekrutacji.
  Jeśli z jakiegoś powodu Zleceniodawca nie poda tych danych osobowych, Kancelaria nie będzie mogła nawiązać
  ze Zleceniodawcą żadnych relacji, w tym biznesowych.
  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  Jeżeli jednak Zleceniodawca nie poda tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwi Kancelarii ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą zwrócono się do Kancelarii.
 11. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

  Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

  Kancelaria nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
 13. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 14. Polityka cookies

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Kancelarii.
  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 15. Zmiany Polityki ochrony danych osobowych

  Wszelkie zmiany wprowadzane przez Kancelarię do Polityki ochrony danych osobowych w przyszłości będą publikowane w witrynie www.cejrowski.pl i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Zmiany te wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki ochrony danych osobowych lub jej zmian powinni Państwo zaprzestać korzystania ze  strony internetowej Kancelarii.