Sprawy spadkowe

Adwokat Gdańsk – sprawy spadkowe 

W procedurach związanych z zarządzaniem spadkiem lub jego pozyskaniem często pomocny okazuje się adwokat od spraw spadkowych. Gdańsk, Tczew i Starogard to miejscowości, w których Kancelaria Adwokacka Cejrowski ma swoje biura. Dzięki temu nasi klienci mogą wybrać dogodną dla nich lokalizację. 

Pomoc prawnika w związku z prawem spadkowym ma szeroki zakres uzależniony od indywidualnej sytuacji stron postępowania i tego, czego dotyczy konkretny kazus. Zajmujemy się m.in. sprawami związanymi z zarządzaniem spadkiem, wydziedziczeniem, zachowkiem i wieloma innymi kwestiami.

Pomoc adwokata w zakresie prawa spadkowego – dlaczego warto?

Profesjonalnym podmiotem, który może pomóc zarówno spadkodawcy, jak i spadkobiercom, jest adwokat. Sprawy spadkowe wymagają znajomości złożonych przepisów prawa dotyczących dziedziczenia ustawowego, zachowku, kwestii wydziedziczenia i wielu innych. Pomoc i doradztwo prawne w tym zakresie umożliwią wyrażenie ostatniej woli w taki sposób, aby faktycznie odzwierciedlała ona potrzeby testatora. Przed sporządzeniem testamentu, warto więc skonsultować się z adwokatem. 

Pomoc prawnika jest również cenna ze względu na: 

 • minimalizację ryzyka błędów popełnionych w sprawach spadkowych – zarządzania majątkiem, działem spadku, kolejności dziedziczenia i wielu innych procedur,
 • realną pomoc stronom podczas negocjacji z pozostałymi spadkobiercami,
 • reprezentację interesów stron przed sądem – adwokat od prawa spadkowego przygotowuje merytorycznie do rozprawy i informuje strony o przysługujących im prawach oraz obowiązkach,
 • wsparcie podczas gromadzenia niezbędnych dokumentów w całym postępowaniu. 

Pomoc adwokata zapewnia ochronę interesów stron, ale także realne wsparcie na każdym etapie prowadzonego postępowania. Pozwala także uniknąć błędów związanych z niedopełnieniem formalności lub brakiem dotrzymania ustawowo wskazanych terminów. 

Usługi adwokata z zakresu spraw spadkowych

Jakie usługi świadczy adwokat? Prawo spadkowe, którym zajmujemy się w Gdańsku, Tczewie i Starogardzie, dotyczy m.in.: 

 • kwestii związanych z zarządzaniem własnym majątkiem – wyjaśniamy osobie sporządzającej testament, jakie zapisy mogą się w nim znaleźć, czy i kiedy jest możliwe wydziedziczenie oraz wiele innych,
 • reprezentacji interesów stron w postępowaniu związanym z podziałem spadku,
 • dziedziczenia testamentowego i ustawowego – wskazujemy kolejność dziedziczenia, omawiamy prawo do zachowku,
 • procedury odrzucenia spadku – przez spadkobierców oraz ich potomków.

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka podstawowych zagadnień związanych z prawem spadkowym.

Zachowek

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która ma na celu ochronę interesów rodziny spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym świadczenie przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. Do zapłacenia zachowku są zobowiązani spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni i obdarowani na podstawie umowy darowizny. Zachowek musi być wypłacony w formie pieniężnej. 

Dział spadku

Dział spadku rozpoczyna się z chwilą śmierci spadkodawcy i trwa do czasu, aż każdy ze spadkobierców otrzyma swoją część. Procedura może przebiegać w drodze negocjacji pomiędzy stronami lub postępowania sądowego. Jeżeli strony ustalą, w jaki sposób dzielą się majątkiem, i będą zgodne co do przyjętych ustaleń, będzie możliwe dokończenie procedury przed notariuszem. Jeżeli nie, konieczne będzie wejście na drogę sądową. 

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu spadkobiercy prawa do zachowku. Aby do tego doszło, konieczne jest spełnienie co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

 • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 • dopuszczenie się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób bądź rażąca obraza ich czci,
 • uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Informacja na temat wydziedziczenia powinna znaleźć się w ostatniej woli testatora. 

Etapy postępowania spadkowego

Etapy postępowania spadkowego zależą przede wszystkim od tego, jaki ma ono charakter. W przypadku poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem procedura jest z reguły szybka i sprawna. Pomoc prawnika pozwala zadbać w jej trakcie o interesy stron. 

W przypadku postępowania sądowego wyróżnia się następujące etapy:

 1. Ustalenie spadkobierców oraz przysługujących im udziałów w spadku. 
 2. Zniesienie współwłasności i dokonanie podziału składników majątku pomiędzy spadkobierców.

Sposób rozwiązania spraw spadkowych zależy od indywidualnej sytuacji spadkobierców. Niezależnie od tego, na jaką drogę się zdecydują, warto jednak skorzystać z pomocy adwokata od prawa spadkowego, aby zadbać o ochronę własnych interesów i wsparcie merytoryczne w całej procedurze. 

Nieważny testament

Testament może mieć kilka wad, które skutkują jego nieważnością.

Zgodnie z przepisem art. 945§1 k. c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1)         w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2)         pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod       wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3)         pod wpływem groźby.

Stan wyłączający świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli może wynikać w  szczególności z choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Wystarczające jest, aby wada istniała tylko w  momencie składania przez spadkodawcę oświadczenia ostatniej woli. Ocena stanu umysłowego spadkodawcy w chwili składania oświadczenia ostatniej woli wymaga najczęściej wiedzy specjalistycznej, z czym wiąże się konieczność powołania biegłego przez sąd.

W przypadku błędu jako przyczyny nieważności testamentu, bez znaczenia pozostaje okoliczność czego błąd dotyczy. Oznacza to, że może on wiązać się zarówno z treścią testamentu, jak i z innymi okolicznościami. Na błąd można powołać się bez względu na to, czy został on wywołany umyślnie lub nieumyślnie przez osoby trzecie, czy też pojawił się z winy lub bez winy testatora.

Wada oświadczenia woli zachodzi także wtedy, gdy testament został sporządzony pod wpływem groźby. Groźba istnieje wówczas, gdy pewna osoba deklaruje spadkodawcy zamiar spowodowania negatywnych dla niego konsekwencji, w celu wywołania po jego stronie stanu zagrożenia, co ma skłonić spadkodawcę do złożenia oświadczenia ostatniej woli o określonej treści.

Na nieważność testamentu, z przyczyn dotyczących wad oświadczenia woli nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Poza wyżej wskazanymi przyczynami nieważności testamentu, częstym przypadkiem jest nieważność z powodu niedochowania warunków formalnych przewidzianych dla rozporządzenia testamentowego. Tytułem przykładu można przywołać sytuację, gdy spadkodawca testament własnoręczny napisze na komputerze i jedynie go podpisze.

Wszystkie opisane kwestie są przedmiotem badania przez sąd w sprawie spadkowej, czyli w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku. Sąd ocenia w każdej sprawie dochowanie wymogów formalnych testamentu, natomiast badaniem innych przyczyn nieważności zajmuje się zazwyczaj na zarzut postawiony przez uczestników tego postępowania spadkowego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O NIEKTÓRYCH Z NASZYCH SPECJALIZACJI: