Zniesienie współwłasności

Adwokat Tczew, Gdańsk, Starogard — zniesienie współwłasności 

W sprawach o zniesienie współwłasności często pomocny okazuje się adwokat. Kancelaria Cejrowski zapewnia wsparcie prawne klientom z miast Tczew, Starogard i Gdańsk. Nasze usługi to między innymi doradztwo i analiza konkretnych sytuacji wraz z przedstawieniem możliwych rozwiązań, zaplanowaniem strategii działania, a także pomocą w przygotowaniu niezbędnych formalności. 

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie narzucają ograniczeń w kontekście tego, ilu właścicieli może mieć dana rzecz ruchoma lub nieruchoma. Może się zatem okazać, że nieruchomość ma od kilku do nawet kilkudziesięciu właścicieli. 

W takiej sytuacji każdemu z nich będą przysługiwały określone udziały, co będzie uciążliwe w procesie zarządzania i użytkowania danego obiektu. W związku z tym na podstawie Kodeksu cywilnego możliwe jest zniesienie współwłasności nieruchomości, a także rzeczy ruchomych. 

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy notarialnej, jeśli właściciele będą zgodni co do podziału lub w trybie postępowania sądowego. Pierwsza opcja daje stronom możliwość negocjacji w kwestii sposobu podziału, z kolei druga narzuca wolę sądu.

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Polski system prawny przewiduje następujące sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości: 

 • podział fizyczny nieruchomości — podział nie może być sprzeczny z przepisami prawa, zasadami społeczno-gospodarczymi i nie może skutkować obniżeniem wartości nieruchomości oraz jej istotną zmianą; 
 • przyznanie nieruchomości na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli — wówczas zostaje on obarczony obowiązkiem spłacenia pozostałych, byłych już, współwłaścicieli; 
 • sprzedaż nieruchomości — następuje, gdy właściciele nie mogą się porozumieć w kwestii zniesienia współwłasności, a podział obiektu oraz spłacenie pozostałych współwłaścicieli są niemożliwe. W transakcji bierze udział komornik, który pobiera wynagrodzenie za procedurę. 

Wybór konkretnego trybu zniesienia współwłasności (umownego lub sądowego) oraz sposobu przeprowadzenia procedury zależą od indywidualnej sytuacji danej nieruchomości i współwłaścicieli. 

Jeśli strony zdecydują się na tryb sądowy zniesienia współwłasności, będą musiały złożyć stosowny wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia rzeczy, której dotyczy procedura.

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości — jak wygląda?

Wniosek o zniesienie współwłasności zawiera: 

 • datę i miejscowość złożenia dokumentu; 
 • dane wnioskujących (do złożenia wniosku jest uprawniony każdy z właścicieli); 
 • dane uczestników postępowania; 
 • opis sprawy — należy w nim wskazać przedmiot sporu; 
 • adres nieruchomości, numer i powierzchnię działki — w przypadku nieruchomości; 
 • załączniki — może to być m.in. odpis aktu notarialnego, wypis z ksiąg wieczystych. 

Koszty zniesienia współwłasności nieruchomości i rzeczy ruchomej są uzależnione od wartości przedmiotu postępowania, a także wybranego trybu zniesienia współwłasności. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości a brak zgody współwłaściciela

W trakcie procedury zniesienia współwłasności nieruchomości niekiedy okazuje się, że jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na całą procedurę. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, możliwe jest spłacenie nieruchomości pozostałym współwłaścicielom przez jednego z właścicieli lub dokonanie podziału nieruchomości. 

Jeśli żadna z opcji nie jest możliwa, sąd może zastosować zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez jej sprzedaż. 

Ostatnia opcja nie jest najkorzystniejsza z punktu widzenia osób zainteresowanych. W procedurę jest zaangażowany komornik, który za swoje czynności pobiera wynagrodzenie. To dodatkowy koszt, który poniosą współwłaściciele nieruchomości w związku z całą procedurą. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości — ile trwa?

To ile potrwa zniesienie współwłasności nieruchomości, zależy przede wszystkim od tego, w jakim trybie zostanie przeprowadzona cała procedura. W przypadku zawarcia umowy przed notariuszem, w razie zgodności współwłaścicieli co do podziału, wystarczy jedno spotkanie. 

Tryb sądowy wiąże się ze znacznie dłuższą i bardziej skomplikowaną procedurą. Samo oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku potrwa kilka miesięcy, a sprawa może być procedowana przez kilka posiedzeń.

Rola adwokata w zniesieniu współwłasności — zakres usług 

Adwokat od zniesienia współwłasności zajmuje się m.in.: 

 • analizą sytuacji konkretnej rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) — proponuje sposoby zniesienia współwłasności i przedstawia wynikające z nich możliwości; 
 • doradztwem prawnym — polega na wskazaniu kierunków działania;
 • negocjowaniem z pozostałymi współwłaścicielami — dotyczy to przede wszystkim trybu notarialnego; 
 • przygotowaniem wniosku o zniesienie współwłasności wraz z niezbędnymi załącznikami; 
 • reprezentowaniem interesów stron w postępowaniu sądowym — obejmuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne do całego postępowania. 

Zakres usług zależy od indywidualnej sytuacji, w której znajdzie się klient, a także od jego oczekiwań względem całej procedury.

 

Więcej informacji o naszych specjalizacjach: