NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

USTAWA
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

KOMENTARZ POD REDAKCJĄ

PAWŁA CEJROWSKIEGO i MICHAŁA MIŁOSZA


ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Wiadomo, że wiedza prawnicza nie należy do łatwych dziedzin i ulega ciągłym zmianom. W ramach poniższych publikacji będziemy się starali przybliżyć tematy najczęściej poruszane przez naszych Klientów.

Nieważność decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym, który jest wydawany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innymi ustawami, które regulują zakres indywidualnych praw i obowiązków obywatela. W jakich okolicznościach można stwierdzić nieważność decyzji administracyjnej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kary za grę na nielegalnych automatach

Legalna gra na automatach hazardowych może odbywać się wyłącznie w salonach gier na automatach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o lub w kasynach, które posiadają koncesję. W innym przypadku jest to nielegalne i stanowi przestępstwo skarbowe. Jakiej karze podlega?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czym jest czynny żal?

Czynny żal jest zachowaniem sprawcy, które polega na dobrowolnym zaprzestaniu przestępstwa lub zapobiegnięciu jego skutków

Jakie znaczenie czynny żal odgrywa w prawie karnym, a jakie w prawie karnym skarbowym?

 

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką

Jeśli podczas trwania związku małżeńskiego, małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, to po rozwodzie następuje podział ich majątku wspólnego.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarząd spadkiem małoletniego

Osoba małoletnia ma prawo dziedziczenia ustawowego oraz na podstawie testamentu. Nie oznacza to jednak, że może samodzielnie sprawować zarząd nad otrzymanym spadkiem. Co do zasady zarząd majątkiem małoletniego dziecka przysługuje jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy rodzic nie może sprawować tego zarządu. W  jakich okolicznościach one występują?

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wymiar kary łącznej

Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadectwo wzorcowania alkomatów

Badanie, mające na celu ustalenie zawartości alkoholu w organizmie ma zawsze duże znaczenie dla osoby poddawanej temu badaniu. Wykorzystywane do tego celu urządzenie, musi być poprawne oraz bezbłędne, aby dostarczony przez niego wynik mógł zostać uznany za wiarygodny dowód.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Usiłowanie popełnienia przestępstwa

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu karnego odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. W jakich jeszcze okolicznościach mowa o usiłowaniu popełnienia przestępstwa i jaki jest wymiar kary?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Zgodnie z przepisem art. 66 § 1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne. Pytanie, jakie przesłanki należy spełnić, aby doszło do warunkowego umorzenia postępowania, a więc na czym ono polega i kiedy jest możliwe?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czy istnieje moźliwość kontroli pracy zdalnej?

Praca zdalna wykonywana jest poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Ustalenie takiej formy umowy może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy z pracownikiem, jak również w jej trakcie. Czy prawo dopuszcza możliwość kontroli pracy zdalnej?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prawo ochrony zdrowia – co nowego?

W lipcu 2021 roku w życie weszły zmiany w prawie ochrony zdrowia. Wśród nich pojawił się obowiązek wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, a także raportowanie danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej. Ponadto uruchomiono pilotaż profilaktyki 40 plus oraz zniesiono limity do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jakie jeszcze zmiany dotyczące ochrony zdrowia wprowadzono?

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny rozpoczął się w Polsce 1 kwietnia 2021 roku. Jest to obowiązkowe badanie statystyczne dotyczące ludności i mieszkań przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Aktualny spis trwa do 30 września 2021 roku. Jakie dane zostają zebrane w jego trakcie i czemu właściwie służy? Jaka kara grozi w przypadku, jeśli ktoś nie weźmie w nim udziału lub udzieli fałszywych informacji?

 

CZYTAJ WIĘCEJ
Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl