NASZE PUBLIKACJE, ARTYKUŁY I PORADY PRAWNE

Oszustwo w świetle kodeksu karnego

 

Oszustwo zgodnie z art. 286 kodeksu karnego jest doprowadzeniem innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

 

Oszustwo na gruncie kodeksu karnego

Zgodnie z przepisami takiej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. Kara może być jednak mniejsza w przypadku mniejszej wagi, wówczas mowa o grzywnie,  ograniczeniu wolności albo pozbawieniu wolności do lat 2. Przepisy mówią wyraźnie, że jeśli czyn został popełniony na szkodę najbliższej osoby, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Mówiąc o mieniu mamy na myśli własność i wszelkie inne prawa o charakterze majątkowym. Ochroną objęte są nie tylko prawa rzeczowe i obligacyjne, ale również prawa niematerialne. Przy czym należy podkreślić, że chodzi wyłącznie o zmianę działającą na niekorzyść pokrzywdzonego. Oszustwo musi cechować się działaniem o charakterze umyślnym.

Wprowadzenie w błąd

Wprowadzenie w błąd polega na doprowadzeniu do rozbieżności między obiektywną rzeczywistością a wyobrażeniu o niej lub jej odbiorem w świadomości pokrzywdzonego. Przy czym istnieje możliwość wprowadzenia w błąd przez zaniechanie, a więc pewne przemilczenie, czy zatajenie informacji. Innym sposobem jest wyzyskanie błędu pokrzywdzonego, tzw. oszustwo bierne. Różnica polega na tym, że to sam pokrzywdzony już wcześniej pozostawał w błędzie, bez potrzeby wprowadzania go w niego. Sprawca czerpie korzyści z tej niewiedzy, doprowadzając pokrzywdzonego do niekorzystnego dla niego rozporządzania mieniem.

Kolejną czynnością jest wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmownia przedsiębranego działania. Nie chodzi przy tym o wprowadzaniu w błąd czy wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego, lecz o wykorzystanie faktu, że nie jest on w stanie zrozumieć swojego postępowania oraz jego skutków w należyty sposób.

 

 

 

Powrót na górę strony

Kancelaria Adwokacka
CEJROWSKI.pl