Apelacja w sprawach karnych

Apelacja to jeden ze środków odwoławczych od wyroku sądu pierwszej instancji, gdy ten nie jest zadowalający dla Strony. Komu i w jakim terminie przysługuje możliwość wniesienia apelacji? Jakie są zakresy zaskarżenia oraz jak przebiega rozprawa odwoławcza? Na te pytanie znajdą Państwo odpowiedź w dalszej części artykułu.

Podmioty uprawnione do złożenia apelacji

Od wyroku sądu pierwszej instancji Stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja.

Apelacja przysługuje również podmiotowi zobowiązanemu określonemu w art. 91a.

Termin do wniesienia apelacji

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

Apelacja – zakres zaskarżenia

W apelacji należy wskazać zakres zaskarżenia, tj.:

– apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku.

– apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

– apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za zwróconą odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku.

Przebieg rozprawy odwoławczej

Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.

Jeżeli na rozprawę stawili się jedynie uczestnicy postępowania, sąd może na wniosek lub za zgodą obecnych stron odstąpić od ustnego sprawozdania.

Przewodniczący udziela głosu uczestnikom postępowania, w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym najpierw udziela głosu skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić zabrania głosu po przemówieniach innych uczestników postępowania.

Reguły ne peius

d odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie.

Inne wpisy